Tiedot­teet

Itä-Suomen kunnat kokoon­tuvat ilmas­to­asioiden äärelle 

Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­renssi tarjoaa ajankoh­taisen ja monipuo­lisen katsauksen kuntien ja alueiden ilmas­to­työn kiemu­roihin keski­viik­kona 15.2.2023 Savonlinnassa.

Ohjel­massa on ilmas­to­tut­kija Tero Mustosen puheen­vuoro Itä-Suomen sopeu­tu­mi­sesta ilmas­ton­muu­tok­seen, SYKEn asian­tun­ti­joiden esitys kuntien ilmas­to­suun­ni­tel­mista ja päästö­las­kennan työka­luista sekä vihreää siirtymää, vetyta­loutta ja ilmas­to­työn rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia käsit­te­leviä puheen­vuo­roja. Päivän päättää panee­li­kes­kus­telu maankäyt­tö­sek­torin ilmastovaikutuksista.

Ilmas­to­kon­fe­renssi on kolmen maakunnan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan, yhteinen ponnistus, jolla halutaan tukea ja kannustaa kuntia ilmas­to­työn toteuttamisessa.

- Ympäris­tö­mi­nis­te­riön rahoit­tama hanke on vienyt maakun­tien välistä yhteis­työtä hyvin eteen­päin. Maakun­ta­rajat ylittä­vään ilmas­to­työhön tulee panostaa, koska haaste on yhteinen. Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­renssi on oiva esimerkki onnis­tu­neesta yhteis­toi­min­nasta, kertoo projek­ti­suun­nit­te­lija Eetu Ahlberg Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Ilmas­to­kon­fe­renssi järjes­te­tään kello 9.30 alkaen House of Olafissa. Ilmoit­tau­tu­minen on auki 7.2.2023 asti. Mukaan mahtuu 100 osallistujaa.

Päivän aikana osallis­tu­jille tarjo­taan lounas ja kahvit. Kustakin osallis­tu­vasta maakun­nasta järjes­te­tään Savon­lin­naan yhteis­kul­jetus, johon voi halutes­saan osallistua.  Tilai­suuden tarkempi ohjelma liitteenä.

Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­renssi on osa kaikissa kolmessa maakun­nassa meneil­lään olevaa alueel­lista ilmas­to­han­ketta, joita rahoittaa ympäris­tö­mi­nis­teriö. Pohjois-Karjalassa ilmas­to­työtä on vienyt eteen­päin maakun­ta­liiton Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke.

Lisätiedot: Eetu Ahlberg, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, [email protected]  puh. 050 340 9009, Laura Blomqvist, Etelä-Karjalan liitto, [email protected] puh. 040 139 0173, Sanna Poutamo, Etelä-Savon maakun­ta­liitto, [email protected]  puh. 040 724 9618