Kategoriat
Tiedote

Kuntien ilmas­totyö on konkreet­tisia tekoja

Kuntien ilmas­totyö on konkreet­tisia tekoja Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke on järjes­tänyt kevään ja alkukesän aikana Pohjois-Karjalan kunnissa tapaa­misia, joissa kunnille on laadittu tulevai­suuden päästö­vä­hen­nys­polut Suomen ympäris­tö­kes­kuksen (SYKE) skenaa­rio­työ­ha­kulla. Samalla on kartoi­tettu kuntien ilmas­to­työn nykytilaa ja haasteita. Kunnat voivat käyttää laadit­tuja skenaa­rioita ilmas­to­työnsä kehit­tä­mi­sessä. Pohjois-Karjalan kunnissa päästöjä on vähen­netty esimer­kiksi kauko­lämmön tuotan­toon ja […]