Kategoriat
Tiedote

Kunnan ilmas­to­suun­ni­telman laadinta muuttuu vapaa­eh­toi­seksi ja valtio­na­vustus loppuu mahdol­li­sesti ensi vuonna

Kunnan ilmas­to­suun­ni­telman laadinta muuttuu vapaa­eh­toi­seksi ja valtio­na­vustus loppuu mahdol­li­sesti ensi vuonna Petteri Orpon hallitus aikoo perua lakimuu­tok­sella kunnille asetetun velvoit­teen laatia ilmas­to­suun­ni­telmat. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön talous­ar­vio­eh­do­tuk­sessa ehdote­taan poistet­ta­vaksi kuntien ilmas­to­suun­ni­tel­miin varatut määrä­rahat jo vuodelta 2024. Tilan­teet vaihtuvat nopeasti, sillä kunnan ilmas­to­suun­ni­telman laadinta tuli pakol­li­seksi 1. maalis­kuuta alkaen. Tuolloin laissa säädet­tiin, että ilmas­to­suun­ni­telma on laadit­tava tai päivi­tet­tävä vähintään […]


Kategoriat
Tiedote

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen maksut­tomat koulu­tukset yrityk­sille käynnis­tyvät syyskuussa

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen maksut­tomat koulu­tukset yrityk­sille käynnis­tyvät syyskuussa Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen maksut­tomat koulu­tukset yrityk­sille käynnis­tyvät syyskuussa Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä edistävä Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke käynnistää neljän maksut­toman koulu­tus­ti­lai­suuden sarjan 20. syyskuuta. Koulu­tukset on suunnattu pk-yrityksille. Hankkeen tavoit­teena on luoda kunnille ja yrityk­sille toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat kasvi­huo­ne­pääs­töjen vähen­tä­mistä ja ekolo­gista kestä­vyyttä. Toimin­ta­ta­pojen tulee olla myös kestäviä taloudellisesti […]


Kategoriat
Tiedote

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke tukee kuntia ja yrityksiä

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke tukee kuntia ja yrityksiä Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä vauhditti viime vuonna maakun­ta­liiton Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke. Tänä vuonna työtä jatke­taan Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen kautta. Kuntien lisäksi kohde­ryh­mänä ovat yritykset. Hankkeen tavoit­teena on luoda kunnille ja yrityk­sille toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat kasvi­huo­ne­pääs­töjen vähen­tä­mistä ja luonnon monimuo­toi­suuden säilyt­tä­mistä. Toimin­ta­ta­pojen tulee olla myös kestäviä […]


Kategoriat
Tiedote

Sadan Hinku-kunnan etappi lähestyy – Juuan kunta mukaan ilmas­to­työn edelläkävijöihin

Sadan Hinku-kunnan etappi lähestyy – Juuan kunta mukaan ilmas­to­työn edellä­kä­vi­jöihin Valta­kun­nal­li­seen Kohti hiili­neut­raali kuntaa ‑verkos­toon kuuluu jo 93 kuntaa. Päivi­tetty ilmas­to­laki velvoittaa kunnat laati­maan ilmas­to­suun­ni­telman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Juuri käynnis­ty­neen Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen kohde­ryh­mänä ovat kuntien lisäksi yritykset. Juuan kunta liittyi Kohti hiili­neut­raalia kuntaa (Hinku) ‑verkos­toon maanan­taina 23.1. Samalla Juuka liittyi […]


Kategoriat
Tiedote

Itä-Suomen kunnat kokoon­tuvat ilmas­to­asioiden äärelle

Itä-Suomen kunnat kokoon­tuvat ilmas­to­asioiden äärelle  Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­renssi tarjoaa ajankoh­taisen ja monipuo­lisen katsauksen kuntien ja alueiden ilmas­to­työn kiemu­roihin keski­viik­kona 15.2.2023 Savon­lin­nassa. Ohjel­massa on ilmas­to­tut­kija Tero Mustosen puheen­vuoro Itä-Suomen sopeu­tu­mi­sesta ilmas­ton­muu­tok­seen, SYKEn asian­tun­ti­joiden esitys kuntien ilmas­to­suun­ni­tel­mista ja päästö­las­kennan työka­luista sekä vihreää siirtymää, vetyta­loutta ja ilmas­to­työn rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia käsit­te­leviä puheen­vuo­roja. Päivän päättää panee­li­kes­kus­telu maankäyt­tö­sek­torin ilmas­to­vai­ku­tuk­sista. Ilmas­to­kon­fe­renssi on kolmen maakunnan, […]


Kategoriat
Tiedote

Kuntien ilmas­totyö on konkreet­tisia tekoja

Kuntien ilmas­totyö on konkreet­tisia tekoja Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke on järjes­tänyt kevään ja alkukesän aikana Pohjois-Karjalan kunnissa tapaa­misia, joissa kunnille on laadittu tulevai­suuden päästö­vä­hen­nys­polut Suomen ympäris­tö­kes­kuksen (SYKE) skenaa­rio­työ­ha­kulla. Samalla on kartoi­tettu kuntien ilmas­to­työn nykytilaa ja haasteita. Kunnat voivat käyttää laadit­tuja skenaa­rioita ilmas­to­työnsä kehit­tä­mi­sessä. Pohjois-Karjalan kunnissa päästöjä on vähen­netty esimer­kiksi kauko­lämmön tuotan­toon ja […]