Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vänä löyde­tään liikunnan ilo yhdessä

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Näin maakun­ta­liitto haluaa kannustaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia löytä­mään liikunnan ilon, koska liikunta on yksi tehok­kaim­mista tavoista vaikuttaa hyvinvointiin.

— Viime vuonna nostimme maakun­ta­päi­vänä esille kulttuurin merki­tyksen yhteis­kun­nalle, kun takana oli niin kansa­laisia kuin kulttuu­rialaa koetellut korona­ra­joi­tusten jakso. Myös tämän vuoden teema vastaa esille noussei­siin haastei­siin. Viestimme on, että jokai­selle löytyy mielekäs tapa pitää itses­tään huolta ja palautua, kertoo maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen.

UKK-instituutin mukaan ihmisten liikku­mat­to­muus ja liial­linen paikal­laa­nolo aiheut­tavat vuosit­tain yli kolmen miljardin kustan­nukset yhteis­kun­nalle. Pohjois-Karjalan kustan­nuk­siksi voidaan laskea 100 miljoonaa euroa. Move!-mittausten mukaan koulu­laisten fyysi­sessä kunnossa on paran­ta­misen varaa, ja etenkin maaseudun kunnissa on paljon heikko­kun­toisia oppilaita.

Maakun­ta­liitto tukee maakun­ta­päivän tapah­tu­mien järjes­tä­mistä yhteensä 50 000 eurolla. Tapah­tu­ma­tuen haku käynnistyy 15. helmi­kuuta ja tarjousten perus­teella valitaan 15 tuettavaa tapah­tumaa, jotka innos­tavat liikku­maan ja tarjoavat liikun­nal­lisia elämyksiä. Maakun­ta­päivää viete­tään 11.– 27.8.

Ruunaan ranta-asemakaavaehdotus poikkeaa maakun­ta­kaa­vasta Katti­la­kosken kohdalla

Lieksan kaupungin Ruunaan ranta-asemakaava on edennyt ehdotus­vai­hee­seen. Ranta-asemakaavassa osoite­taan alueva­raukset luonto­mat­kailua palve­le­vaan raken­ta­mi­seen ja toimin­taan. Kaavaeh­do­tuk­seen kuuluvat Neiti­kosken alue, Katti­la­kosken alue sekä Siika­järven itäosa.

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi maakun­ta­lii­tossa valmis­tellun vastauksen Lieksan kaupungin lausun­to­pyyn­töön. Lausun­nossa todetaan, että kaavatyö mahdol­listaa hienosti alueen kehit­tä­misen ja matkai­li­joiden määrän kasvat­ta­misen samalla ympäris­tö­asiat huomioiden.

Ranta-asemakaavaehdotuksessa on kuitenkin maakun­ta­kaa­vasta poikkeavaa suunnit­telua Vastuu­niemen pohjois­puo­lella Katti­la­kosken tuntu­massa. Ehdotuk­sessa on merkitty Vastuu­nie­mestä pohjoi­seen sijoit­tuva alue pääsään­töi­sesti virkis­tys­käyt­töön, mutta se mahdol­listaa kuitenkin majoi­tus­ra­ken­ta­misen. Maakun­ta­kaa­vassa Vastuu­niemen matkai­lu­ra­ken­ta­minen on mahdol­lista vain alueen etelä­osassa, millä halutaan pitää raken­ta­minen hallit­tuna ja keski­tet­tynä. Maakun­ta­liitto toteaa lausun­nos­saan, että esitetty ratkaisu hajaut­taisi toimintaa liiaksi, millä olisi kielteisiä vaiku­tuksia myös ympäristöön.

Maakun­ta­liitto rahoitti viime vuonna 58 hanketta

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi Itä-Suomen liiken­ne­stra­te­gian vision, päämäärät ja tavoit­teet. Niiden pohjalta määri­te­tään ja päivi­te­tään lähivuo­sien painopis­teet. Liiken­ne­stra­te­gian päämää­ränä on toimin­ta­varma liiken­ne­jär­jes­telmä, joka mm. tarjoaa saavu­tet­ta­vuutta ympäristö- ja ilmas­to­ta­voit­teet huomioiden sekä vastaa elinkei­noe­lämän tarpeisiin.

Kokouk­sessa tutus­tut­tiin maakun­ta­liiton rahoit­ta­miin hankkei­siin, jotka käynnis­tyivät vuonna 2022. Maakun­ta­liitto rahoitti viime vuonna 58 kehit­tä­mis­han­ketta, joiden yhteen­las­kettu budjetti oli 11,7 miljoonaa euroa. Maakun­ta­liiton rahoi­tuso­suus oli 7,8 miljoonaa euroa ja edunsaa­jina oli 42 tahoa. Eniten rahoi­tusta kohdistui älykkään erikois­tu­misen valin­toihin, liiken­tee­seen ja matkai­luun. Eniten rahoi­tusta saivat Joensuun kaupunki, Business Joensuu ja Luonnonvarakeskus.

Maakun­ta­hal­litus päätti hyväksyä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrä­rahaa seuraa­valle hankkeelle:

  • Nurmeksen vihreän teolli­suuden ja matkailun kasvun tiekartat, 1.2.–31.7.2023. Hakija Pielisen Karjalan kehit­tä­mis­keskus Oy. Haettu rahoitus 46 760 euroa. Myönnetty rahoitus 80 % hyväk­sy­tyistä kokonais­kus­tan­nuk­sista, enintään 46 760 euroa. Hankkeessa laadi­taan vihreän teolli­suuden kehit­tä­mis­suun­ni­telma, jota hyödyn­ne­tään mm. alueen markki­noin­nissa ja uusien yritysten hakemisessa.

Maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 27.2.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, p. 050 307 4806, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, [email protected]