Tiedot­teet

Maria Ohisalo: Pohjois-Karjala on aktii­vinen kiertotalousmaakunta

Ympäristö- ja ilmas­to­mi­nis­teri ja Vihreiden puolue­joh­taja Maria Ohisalo osallistui kierto­ta­lous­toi­mi­joiden tapaa­mi­seen tiistaina 7.2. Joensuussa.

Maakunnan kierto­ta­lous­toi­mijat kutsui kokoon Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Circwaste – Kohti kierto­ta­loutta ‑hanke. Paikalla oli 37 henkilöä muun muassa koulutus- ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioista, kunnista ja yrityk­sistä. Tilai­suu­dessa esitel­tiin hankkeiden rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia ja juuri käynnis­ty­neen EAKR-hankehaun tarjoamia mahdollisuuksia.

Energia­te­hok­kuus ja kierto­ta­lous ovat yhtenä painopis­teenä maakun­ta­liiton 17.1. käynnis­tä­mässä EAKR-hankehaussa. Kierto­ta­lou­teen kohdis­tu­villa toimen­pi­teillä halutaan vauhdittaa luonnon­va­rojen kestävää ja sääste­liästä käyttöä eri tuotan­to­pro­ses­seissa ja julkisen sektorin toiminnassa.

- Siirty­minen kierto­ta­louden mukai­seen toimin­taan ei tapahdu hetkessä, ja se vaatii toimi­joiden välistä yhteis­työtä ja keskus­telua. Haluamme Circwaste-hankkeessa tarjota paikal­li­sille toimi­joille mahdol­li­suuden tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia, sillä näin löytyvät myös mahdol­liset yhteis­työn paikat. Meillä on Pohjois-Karjalassa loistavia kierto­ta­lou­teen ja uudel­leen­käyt­töön linkit­tyviä innovaa­tioita ja toimintaa, joista kannattaa olla ylpeä, kertoo hankkeen va. projek­ti­pääl­likkö Sanni Penttinen.

Maria Ohisalo osallistui kierto­ta­lous­toi­mi­joiden tapaa­mi­seen kesken Vihreiden Savo-Karjalan vaali­kier­tueen. Hän halusi tulla kuule­maan, miten asiassa on edistytty Pohjois-Karjalassa.

- Suomelle kierto­ta­lous on valtavan suuri mahdol­li­suus. Kierto­ta­lous luo alueelle elinvoimaa ja uusia työpaik­koja. Politiik­kojen tehtävä on luoda olosuh­teet, jotka tukevat tätä. Edellä­kä­vijät tulevat pärjää­mään. Voimme Suomessa odottaa, että muut maat keksivät, tai voimme olla niitä, jotka vievät ratkai­suja maail­malle. Pohjois-Karjala on ollut aktii­vinen toimija kierto­ta­louden alalla. Olette ratko­massa ongelmia, joihin moni pähkäilee vielä ratkai­suja, Ohisalo kertoi.

Tilai­suu­dessa oli mukana myös joensuu­lainen sisämi­nis­teri Krista Mikkonen (vihr.).

- Tällä halli­tus­kau­della on puhuttu paljon ilmas­to­työstä ja Suomen hiili­neut­raa­lius­ta­voit­teesta vuodelle 2035. Rinnalla pitää puhua luonnon­va­rojen kestä­västä käytöstä. Tulee katsoa ilmas­to­pääs­töjä, mutta samalla luonnon­va­rojen kulutusta – kierto­ta­lous on osa ratkaisua, Mikkonen sanoi.