Tiedot­teet

Sadan Hinku-kunnan etappi lähestyy – Juuan kunta mukaan ilmas­to­työn edelläkävijöihin

Valta­kun­nal­li­seen Kohti hiili­neut­raali kuntaa ‑verkos­toon kuuluu jo 93 kuntaa. Päivi­tetty ilmas­to­laki velvoittaa kunnat laati­maan ilmas­to­suun­ni­telman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Juuri käynnis­ty­neen Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen kohde­ryh­mänä ovat kuntien lisäksi yritykset.

Juuan kunta liittyi Kohti hiili­neut­raalia kuntaa (Hinku) ‑verkos­toon maanan­taina 23.1. Samalla Juuka liittyi Kunta-alan energia­te­hok­kuus­so­pi­muk­seen (KETS).

Juuan myötä jo 95,5 prosenttia Pohjois-Karjalan asukkaista asuu kunnassa, joka on asettanut päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teen. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitou­tunut alueen Hinku-kuntien kanssa vähen­tä­mään maakunnan kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ennak­ko­las­kennan mukaan Pohjois-Karjalassa oli leikattu kokonais­pääs­töjä 36 prosenttia vuoteen 2021 mennessä.

Pohjois-Karjalan 13 kunnasta verkos­tosta puuttuvat enää Heinä­vesi ja Polvi­järvi. Koko maassa Hinku-kuntia on 93.

Juuassa on tehty merkit­täviä ilmas­to­te­koja viime vuosina.

- Olemme luopu­neet lähes kokonaan fossii­listen polttoai­neiden käytöstä koko kunta­kon­ser­nissa. Tuotamme lämpöä merkit­tä­vissä määrin omista metsistä saaduilla raaka-aineilla. Uudet raken­nukset ovat erittäin energia­te­hok­kaita ja vanhem­pien raken­nusten osalta pyrimme tehos­ta­maan energia­te­hok­kuutta eri tavoin, kunnan­joh­taja Henri Tanskanen

- Kunnan pinta-ala on suuri, joten ilmas­to­kytkös on vahva pelkäs­tään metsä­omai­suuden kautta. Olemme sitou­tu­neet vastuul­li­seen ja kestä­vään metsä­po­li­tiik­kaan ja luonnon monimuo­toi­suuden kunnioittamiseen.

Vuonna 2008 perus­tet­tuun Hinku-verkostoon kuuluvat kunnat ja maakunnat, ilmas­to­ys­tä­väl­lisiä tuotteita ja palve­luita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmas­toalan asian­tun­tijat. Tanskanen odottaa Hinku-verkostolta tukea ilmasto- ja energia­po­li­tiikan toteuttamiseen.

- Yleisesti ottaen pienem­missä kunnissa ei ole riittäviä resurs­seja hoitaa itse asioita, joita Hinku-verkoston yhteis­työn kautta on saata­villa. Pohjois-Karjalaan tulee seuraa­vina vuosina useita hanke­ra­hoi­tusin­stru­ment­teja, joiden avulla myös Juuka voidaan siirtää 2020-luvun vaati­malle tasolle ilmasto- ja energia­po­li­tii­kassa. Meillä on edessä aurinko- ja tuuli­voi­maan liittyviä asioita, fossii­li­sista polttoai­neista luopu­misen vauhdit­ta­mista sekä kunnan raken­nuk­siin kohdis­tuvia energiatehokkuusasioita.

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke kuntien ja yritysten tukena

Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä on vauhdit­tanut vuoden ajan maakun­ta­liiton Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke. Tämän vuoden alussa maakun­ta­lii­tossa käynnistyi Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke, jossa kohde­ryh­mänä ovat myös yritykset.

- Tarvit­semme myös uusia, kestäviä keinoja päästöjen vähen­tä­mi­seen. Hankkeen tavoit­teena on luoda kestäviä toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat ilmas­ton­muu­toksen hillintää ja luonnon monimuo­toi­suuden säily­mistä. Ne myös tuovat työtä ja kestävän yrittä­misen mahdol­li­suuksia Pohjois-Karjalaan, kertoo projek­ti­suun­nit­te­lija Eetu Ahlberg.

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeelle on myönnetty Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta 82 206 euroa. Hanketta rahoi­te­taan osana Euroopan unionin covid-19- pande­mian johdosta toteut­tamia toimia.

Täysi­mää­räinen valtio­na­vustus kunnan ilmas­to­suun­ni­telman laadintaan

Ilmas­to­lain päivitys hyväk­syt­tiin lokakuussa 2022. Laki velvoittaa kunnat laati­maan ilmas­to­suun­ni­telman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Kunnan ilmas­to­suun­ni­telma on laadit­tava tai päivi­tet­tävä vähin­tään kerran valtuus­to­kau­dessa ja suunni­telman hyväksyy valtuusto.

Ilmas­to­suun­ni­telman tulee sisältää muun muassa tavoit­teen kasvi­huo­ne­kaa­sujen päästöjen vähen­tä­mi­sestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään.

Niille kunnille, joilta ilmas­to­suun­ni­telma vielä puuttuu, voidaan myöntää täysmää­räistä valtio­na­vus­tusta vuoden 2023 aikana. Ympäris­tö­mi­nis­te­riössä on parhail­laan valmis­tel­ta­vana opas kuntien tueksi ilmas­to­suun­ni­telman laadintaan.

Suomen ympäris­tö­kes­kuksen mukaan 71 Manner-Suomen kunnalla on suunni­telma, joka käsit­telee kokonaan tai osittain ilmastoasioita. 

Lisätiedot: projek­ti­suun­nit­te­lija Eetu Ahlberg, Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke p. 050 340 9009, [email protected], kunnan­joh­taja Henri Tanskanen, Juuan kunta, p. 040 104 2001, [email protected]