Blogi

Totta vai tarua?

Digitaa­li­sesta osalli­suu­desta on tulossa yhä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa, kun yhä useammat palvelut siirtyvät verkkoon. Pohjois-Karjalassa on pyritty yhtei­sesti varmis­ta­maan, että kaikilla kansa­lai­silla on käytet­tä­vis­sään luotet­tavat laaja­kais­tayh­teydet ja digitaa­linen tuki.

Laaja­kais­tayh­teyk­sien osalta Pohjois-Karjala on edistynyt merkit­tä­västi viime vuosina. Viestin­tä­vi­raston selvi­tyksen mukaan vuonna 2020 99,2 prosen­tilla kotita­louk­sista Pohjois-Karjalassa oli laaja­kais­tayh­teys vähin­tään 100 Mbps:n lataus­no­peu­della. Tämä on vaikut­tava luku, etenkin kun otetaan huomioon alueen maaseutuluonne.

Työtä on kuitenkin edelleen sen varmis­ta­mi­seksi, että kaikki kansa­laiset voivat hyötyä näistä laaja­kais­tayh­teyk­sistä. Erityi­sesti yhteyksiä on paran­net­tava syrjäi­sillä alueilla. Tämän vuoksi Suomen hallitus on käynnis­tänyt ohjelman, jolla rahoi­te­taan laaja­kais­ta­verk­kojen raken­ta­mista alueilla, joilla kaupal­liset palve­lun­tar­joajat eivät tällä hetkellä tarjoa palvelua.

Laaja­kaistan saata­vuuden paran­ta­misen lisäksi Pohjois-Karjala on keskit­tynyt myös kansa­laisten digitaa­li­seen tukeen. Yksi esimerkki tästä on Kansa­lais­opisto, yhtei­sö­kou­lu­tus­keskus, joka tarjoaa kursseja monipuo­li­sista digitaa­li­sista aiheista. Nämä kurssit on suunni­teltu autta­maan kansa­laisia ​​kehit­tä­mään taitoja, joita he tarvit­sevat hyödyn­tääk­seen digitaa­lisia palve­luita verkko­pan­kista telelääketieteeseen.

Toinen tärkeä aloite Pohjois-Karjalassa on Digital Compass ‑hanke, jonka tavoit­teena on edistää ikään­ty­neiden digitaa­lista lukutaitoa ja taitoja. Hanke tarjoaa koulu­tus­kurs­seja, työpa­joja ja muita resurs­seja, joiden avulla iäkkäät aikuiset pääsevät viihty­mään digitaa­li­tek­niikan käytössä.

Kaiken kaikkiaan Pohjois-Karjala ottaa suuria harppauksia digitaa­lisen osalli­suuden edistä­mi­sessä. Tarjoa­malla luotet­tavia laaja­kais­tayh­teyksiä ja digitaa­lista tukea kansa­lai­sille alue auttaa varmis­ta­maan, että jokai­sella on mahdol­li­suus osallistua täysi­pai­noi­sesti digitaa­li­seen maailmaan.

Yllä oleva blogi­kir­joi­tuksen on kirjoit­tanut ChatGPT-tekoäly, joka lansee­rat­tiin marras­kuussa. Pyysin tekoälyä kirjoit­ta­maan blogi­kir­joi­tuksen digitaa­li­sesta osalli­suu­desta Pohjois-Karjalassa ja kerto­maan alueen laaja­kais­tayh­teyk­sistä sekä kansa­laisten digituesta. Alkupe­räisen teksti oli englan­niksi, jonka käänsin Google-kääntäjällä.

Osa tekstistä kuulostaa järke­vältä ja oikealta, mutta seassa on myös täyttä huttua. Huomaatko missä? Viime­ai­kaisen tekoä­ly­hypen lisäksi olisi hyvä miettiä myös tekoälyn generoiman tiedon oikeel­li­suutta. Maail­massa on jo tarpeeksi misin­for­maa­tiota ilman, että tekoäly tuuttaa sitä ilmoille tauotta. 

Media­lu­ku­taito on entistä tärkeämpää. Jos koulu­lainen kirjoittaa esseen tekoä­lyllä, mistä hän tietää, onko sen tieto oikeaa? Tekoälyn sääntely laahaa myös teknisen kehityksen perässä. Tekoälyn säädö­seh­dotus on vasta käsit­te­lyssä EU-tasolla.

Mitkä sitten ovat kirjoi­tuksen virheet? Laaja­kaistan saata­vuuden Pohjois-Karjalassa ChatGPT arvioi positii­vi­sesti yläkant­tiin. Esimer­kiksi kiinteä laaja­kaista 100 Mbit/s on saata­villa 57 prosen­tilla kotilatalouksista.

Digital Compass taas tarkoittaa EU:n vuoteen 2030 ulottuvaa strate­gista digita­li­saa­tion edistä­mis­suun­ni­telmaa, jonka pohjalta Suomi on laatinut oman kansal­lisen digikompassinsa.

Virheeksi voi katsoa myös sen, mitä ChatGPT ei osannut kertoa. Pohjois-Karjalassa on menossa useita digio­sal­li­suutta edistäviä hankkeita, esimer­kiksi Honka­lam­pi­sää­tiön Arki digittää ja Aspa-säätiön Digiloik­karit ‑hankkeet.

Kaiken kaikkiaan teksti on generoitu yleisellä tasolla, eikä se ole missään mielessä laadukas. Ihan hauska leikki­kalu tuo ChatGPT-veikkonen on, mutta älykäs se ei vielä­kään ole.

Vinkki: Netistä löytyy useita työka­luja, joilla voit tarkistaa, onko teksti mahdol­li­sesti tekoälyn kirjoit­tamaa. Esim. https://contentatscale.ai/ai-content-detector/

Minna Tuuva
Minna Tuuva

Kirjoit­taja on Digio­sal­li­suus Pohjois-Karjalassa ‑hankkeen projektisuunnittelija.