Tiedot­teet

Hankkeet ja rahoitus ovat kasva­neet POKAT 2025 ‑kaudella

Vuoden 2022 alussa käynnis­ty­neen Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman POKAT 2025 toteutus on käynnis­tynyt hyvin. Kehit­tä­mis­hank­keita oli hyväk­sytty tammi­kuun 2023 loppuun mennessä 206 kappa­letta. Niiden rahoitus on yhteensä 56 miljoonaa euroa.

Vuoteen 2025 ulottuvan Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman toteuma on ensim­mäisen 13 kuukauden ajalta lupaava: hyväk­syt­tyjä hankkeita 206 kappa­letta 82 eri hakijalle. Näille hankkeille on myönnetty rahoi­tusta yhteensä 56 miljoonan euron arvosta kahdek­sasta eri rahoitusohjelmasta.

Hyviä, maakuntaa kehit­täviä ideoita on nyt helppo edistää, sillä hanke­ra­hoi­tusta on tarjolla huomat­ta­vasti edellistä maakun­taoh­jel­ma­kautta enemmän.

- Jo nyt on näkyvissä, että myös hankkeiden budjetit ovat suurempia tällä ohjel­ma­kau­della, kertoo alueke­hi­tys­asian­tun­tija Pia Pitkänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Pitkäsen mukaan EU-rahoituksen ohjel­ma­ja­kauma on tällä hetkellä poikkeuk­sel­linen, mikä johtuu alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjel­mien käynnis­ty­misen viiväs­ty­mi­sestä mm. tieto­jär­jes­tel­mä­on­gel­mien takia.

- Peräti 46 prosenttia rahoi­tuk­sesta on EU:n kansain­vä­li­sistä hanke­ra­hoi­tus­oh­jel­mista ja eniten rahoi­tusta on tullut Horisontti-ohjelmasta. Tämä suhde tulee muuttu­maan tavan­omai­sem­maksi jo tämän kevään aikana.

Maalis­kuussa käynnis­tyvät myös uuden Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoi­tus­jaot. JTF- ja valtion rahoi­tusta on käytet­tä­vissä Pohjois-Karjalassa tänä ja ensi vuonna runsaat 45 miljoonaa euroa. JTF-rahoitus tarjoaa monipuo­lisia mahdol­li­suuksia maakunnan elinkei­no­ra­ken­teen uudis­ta­mi­seen energiamurroksessa.

Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta maakun­nassa on käytet­tä­vissä yhteensä 31,198 miljoonaa euroa tänä ja ensi vuonna. Maakun­taan ohjataan samoille vuosille Euroopan sosiaa­li­ra­haston (ESR+) ja valtion rahoi­tusta 15,077 miljoonaa euroa.

- Pohjois-Karjalan kehit­tä­mis­toi­minnan rahoitus on hyvin EU-rahoitusvetoista, tällä hetkellä 94 prosenttia rahoi­tuk­sesta tulee EU:lta ja osuus tulee nouse­maan, kunhan uuden ohjel­ma­kauden alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjel­mien rahoitus on täysi­mää­räi­sesti käytössä, Pitkänen kertoo.

Kahdek­salle toimi­jalle yli miljoonan euron rahoitus

Hyväk­sy­tyissä kehit­tä­mis­hank­keissa painot­tuvat metsä­bio­ta­lous, hyvin­vointi, ilmasto ja energia, liikenne ja matkailu. Pia Pitkäsen mukaan ne heijas­te­levat maakunnan vahvuuksia, joista muodostuu pitkiä kehit­tä­mis­pol­kuja. Kehit­tä­misen tavoit­teet myös vaihtelevat.

- Liikenne- ja saavu­tet­ta­vuus­hank­keet eivät olleet merkit­tä­vässä roolissa POKAT 2017 ‑kaudella, mutta nyt ne ovat nousseet rahoi­tet­tujen painopis­teiden viiden kärkeen ja ovat siellä toistai­seksi pysyneet.

Yli miljoonan euron rahoi­tuksen saajia on kahdeksan kappa­letta ja niissä koros­tuvat julkiset tki-organisaatiot: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, Euroopan metsäins­ti­tuutti ja Karelia-ammattikorkeakoulu, Luonnon­va­ra­keskus, Business Joensuu, Photo­nics Finland ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Älykäs erikois­tu­misen hankkeita 26

Älykkään erikois­tu­misen strategia (ÄES) on osa maakun­taoh­jelmaa. Ensim­mäisen 13 kuukauden toteuma on 26 älykkään erikois­tu­misen hanketta rahoi­tuksen ollessa 11,5 miljoonaa euroa. Myös ÄES-hankkeet ovat budje­til­taan huomat­ta­vasti suurempia kuin edelli­sellä POKAT-kaudella.

— Tosin ÄES-hankkeita on nyt paljon vähemmän kuin edelli­sellä POKAT-kaudella samaan aikaan alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjel­mien käynnis­ty­mi­son­gel­mien takia, Pia Pitkänen kertoo.

Älykkään erikois­tu­misen valin­noista eniten rahoi­tusta ja hankkeita on Uudis­tuva tuotanto ja kehit­tyvä teolli­suus ‑teemassa (13 hanketta), toiseksi eniten Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä ‑teemassa (10 hanketta) ja kolman­neksi eniten Innova­tii­viset ja kestä­västi tuotetut palvelut ‑teemassa (3 hanketta).

Hakijoita on ollut 13 kappa­letta. Yli miljoonan euron rahoi­tuksen saajia on viisi ja niissä korostuu sama julkisten tki-toimijoiden painotus kuin koko maakun­taoh­jel­massa, vaikka listat eivät olekaan aivan ident­tiset: Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Photo­nics Finland, Business Joensuu ja Joensuun kaupunki.

POKAT 2025 ‑toteu­maan 1.1.2022–31.1.2023 sisäl­ty­neet rahoitusohjelmat

  • EU-rahoitus: EAKR, ESR, Maaseu­tu­ra­hasto, Horisontti-ohjelma, Pohjoinen Periferia ja Arktinen, Interreg Europe
  • Kansal­linen rahoitus: AIKO ja AKKE
  • Maakun­nal­linen rahoitus: Pohjois-Karjalan Tulevaisuusrahasto

Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelma 2025

  • Maakun­taoh­jelma POKAT 2025 sisältää alueen mahdol­li­suuk­siin ja tarpei­siin, kulttuu­riin ja muihin erityis­piir­tei­siin perus­tuvat kehit­tä­misen tavoit­teet ja kuvauksen keskei­sistä toimen­pi­teistä niiden saavuttamiseksi.
  • POKAT 2025 maakun­taoh­jelman teemoiksi on johdettu valta­kun­nal­lisen alueke­hit­tä­mis­pää­töksen ja Pohjois-Karjalan strategia 2040:n perus­teella toimiva liiken­ne­jär­jes­telmä, kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet, osaaminen ja koulutus, hyvin­voivat, terveet ja osalliset asukkaat sekä ilmas­to­kes­tä­vyys ja luonnon lumo.
  • Älykkään erikois­tu­misen strategia on osa maakun­taoh­jelmaa. Kehit­tä­misen keskiössä on yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.