Tiedot­teet

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke tukee kuntia ja yrityksiä

Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä vauhditti viime vuonna maakun­ta­liiton Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke. Tänä vuonna työtä jatke­taan Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen kautta. Kuntien lisäksi kohde­ryh­mänä ovat yritykset.

Hankkeen tavoit­teena on luoda kunnille ja yrityk­sille toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat kasvi­huo­ne­pääs­töjen vähen­tä­mistä ja luonnon monimuo­toi­suuden säilyt­tä­mistä. Toimin­ta­ta­pojen tulee olla myös kestäviä talou­del­li­sesti ja sosiaa­li­sesti sekä tuoda työtä ja uuden­laisia yrittä­misen mahdol­li­suuksia Pohjois-Karjalaan.

Kunnille hanke tarjoaa tietoa ja tukea muun muassa ilmas­to­suun­ni­telman laadin­taan ja ilmas­to­ra­hoi­tuksen hakemi­seen. Lakisää­teisen ilmas­to­suun­ni­telman tulee sisältää muun muassa tavoit­teen kasvi­huo­ne­kaa­sujen päästöjen vähen­tä­mi­sestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään.

Yrityk­sille hanke tarjoaa maksu­tonta asian­tun­ti­ja­tukea yrityksen lähtö­ti­lan­teen selvit­tä­mi­seen ja päästö­vä­hen­nys­polun laati­mi­seen sekä järjestää koulutuksia.

- Koulu­tuksia on neljä kappa­letta ja ne ovat avoimia kaikille yrityk­sille. Yhtenä teemana on, kuinka vastuul­li­suus ilmasto- ja ympäris­tö­asioissa voi olla osa yrityksen brändiä ja tuoda jopa kilpai­luetua, projek­ti­pääl­likkö Eetu Ahlberg kertoo.

Hanke järjestää kunnille ja yrityk­sille yhteisiä tilai­suuksia, joissa keskus­tel­laan julki­sista hankin­noista. Tavoit­teena on lisätä ilmas­to­kes­tä­vien julkisten hankin­tojen määrää kilpailutuksissa.

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke kestää vuoden 2023 loppuun. Sille on myönnetty Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta 82 206 euroa. Hanketta rahoi­te­taan osana Euroopan unionin korona­pan­de­mian johdosta toteut­tamia toimia.