Blogi

Valtion otettava koppi kansain­vä­li­sistä kilpailuareenoista

Syksyllä 2024 selviää, saako Suomi ja Kontio­lahti ampuma­hiihdon MM-kisojen isännyyden vuonna 2028 tai 2029. Kontio­lahti on ainoa paikka Suomessa, jossa voidaan järjestää ampuma­hiihdon kansain­vä­lisiä suurkisoja.

Kontio­lah­della on kokemusta jo yli 30 vuoden ajalta lajin MM-kisoista, maail­mancu­pista, IBU-cupista sekä nuorten kansain­vä­li­sistä arvoki­soista. Ampuma­hiih­tos­ta­dion on aina saatu yhteis­työllä sellai­seen iskuun, että suurista koitok­sista on selvitty.

Paperilla MM-hanke näyttää siis hyvältä, mutta käytän­nössä edessä on monta mutkaa. Rahas­tahan tässä on kyse, sillä järjes­te­lyihin liittyvät vaati­mukset kasvavat vuosi vuodelta. Kunnan ja Kontio­lahden Urhei­li­joiden hartioille on kasaan­tunut liikaa painoa, vaikka tukijoina on ollut Joensuun kaupunkia, maakun­ta­liittoa, ampuma­hiih­to­liittoa, valtiota ja monta muuta tahoa.

Esimer­kiksi stadionin infra­struk­tuurin kehit­tä­minen on vaatinut suuria panos­tuksia ja jälleen muun muassa valais­tusta olisi paran­net­tava, jotta tulevista isännyyk­sistä voidaan puhua.

Nykyään on paljon muitakin kritee­reitä. Kisakes­kuksen tulisi tarjota niin sanottua wau-efektiä vieraille ja olla vetovoi­mainen paikka myös kilpai­luiden ­ulkopuo­lella ja ympäri­vuo­ti­sesti. Ja samaan aikaan toiminnan pitää olla ympäristön kannalta kestävää.

Ei ihme, että ampuma­hiih­to­kes­kuksen rahoit­ta­minen herättää kiivas­takin keskus­telua niin Kontio­lahden kunnan­val­tuus­tossa kuin kunta­laisten kesken.

Suomessa on lopulta vähän säännöl­lisiä kansain­vä­lisiä suurkil­pai­luja ja niihin sovel­tuvia paikkoja. Jääkiekko- ja yleisur­hei­lu­py­hät­töjen lisäksi ensim­mäi­senä tulevat mieleen Lahti (maasto­hiihto), Levi (alppi­hiihto) ja Ruka (maasto­hiihto, mäkihyppy, yhdis­tetty). Kansal­linen intressi on houku­tella maahan suuria ­urhei­lu­ki­soja, mutta todel­li­suu­dessa kansain­vä­liset kilpa­kump­pa­nimme jätät­tävät meitä koko ajan.

Meillä tarvi­taan malli, jossa kisakes­kusten kehit­tä­minen ei rasita kohtuut­to­masti yksit­täistä kuntaa tai toimijaa. Valtion tulisi ottaa vastuu näiden harvojen kisakes­kusten kilpai­lu­ky­vystä. Mallia voi ottaa hyvinkin läheltä, Virosta. Kun Kontio­lahti kisasi ampuma­hiihdon vuoden 2027 kisoista Viron Otepään kanssa, niin Otepäällä oli selkeä etu puolel­laan: siellä valtiolta tuli selkeä viesti, että kaikki tarvit­tava hoidetaan.

Kansain­vä­lisiä kilpai­luja voi pitää Suomen käynti­kort­tina. Niiden alueta­lou­del­linen vaikutus on merkit­tävä puhumat­ta­kaan imago­vai­ku­tuk­sesta. Mutta numero, joka näkyy päävas­tuul­lisen tulok­sessa, on valitet­tavan usein miinus­merk­kinen. Voikin pitää pienoi­sena ihmeenä, että edelleen löytyy kaupun­keja ja lajiliit­toja, jotka lähtevät hakemaan isännyyksiä.

Markus Hirvonen
Markus Hirvonen

Kirjoit­taja on maakun­ta­joh­taja. Kirjoitus on julkaistu ensim­mäisen kerran sanoma­lehti Karja­lai­sessa 17.3.2023.