Tiedot­teet

Liiken­teen katkaisu Syrjä­salmen silta­työn takia on vasta viimeinen vaihtoehto

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa keskus­tel­tiin Karjalan radan tilan­teesta. Väylä­vi­rasto on ilmoit­tanut, että maakunnan junayh­teys joudu­taan katkai­se­maan Imatran suuntaan Syrjä­salmen uuden ratasillan raken­ta­misen ajaksi vuonna 2024.

- Maakun­ta­hal­li­tuksen vahva viesti on se, että kaikki keinot on etsit­tävä raide­lii­ken­teen jatku­mi­seksi ilman katkoa. Mikäli mitään keinoa ei löydy, tulee saada liikkeelle korvaa­vien ratkai­sujen suunnit­telu yhteis­työssä muun muassa Väylä­vi­raston ja VR:n kanssa. Maakunnan liiken­neyh­teyksiä tulee katsoa kokonai­suu­tena, akuutin raide­lii­ken­ne­ti­lan­teen lisäksi meidän turvat­tava lento­lii­ken­teen jatku­minen huhti­kuun 2024 jälkeen. Lento­lii­ken­teen vuoro­tar­jontaa on laajen­net­tava ja saatava suurempia konetyyp­pejä. Myös tiehank­keissa on kiireh­dit­tävä inves­toin­tien käynnis­tä­mistä, esimer­kiksi Karvion kanavan silta­hanke, mikäli raiteilta siirtyy tavara­kul­je­tusta maanteille, sanoo maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen.

Maakun­ta­liitto selvittää muun muassa, voisi­vatko yritykset saada logistiikka-avustusta muuttu­neessa tilan­teessa. Mikäli rata on poikki ison osan vuotta 2024, niin Joensuun ja Imatran välistä yhteyttä tulee kehittää myös muilta osin. Näin aiheu­tunut liiken­ne­haitta jäisi mahdol­li­simman pieneksi.

- Karjalan radalla on paljon korjaus­velkaa. Jos katko toteutuu, niin silloin olisi hyvä mahdol­li­suus toteuttaa muitakin inves­toin­teja, Huttunen sanoo.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden suunnit­te­lussa otettava aidosti huomioon asiak­kaiden tarpeet

Maakun­ta­hal­li­tuksen kokous­asioina oli mm. sopimus Itä-Suomen neuvot­te­lu­kun­nasta ja neuvot­te­lu­kunnan edusta­jien nimeä­minen ja lausunto Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tia­lueen (Siun sote) palve­lustra­te­gia­luon­nok­sesta ja palveluverkkoskenaariosta.

Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan muodos­tavat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun maakun­tien liitot. Maakun­nilla on mm. yhteinen itäisen Suomen elinvoimaa ja kilpai­lu­kykyä vahvistat liiken­ne­jär­jes­tel­mä­ta­voit­teet sekä yhteiset hallitusohjelmatavoitteet.

Maakun­ta­hal­litus päätti antaa hyvin­voin­tia­lu­eelle lausunnon, jonka mukaan Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto näkee, että hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden on oltava tasapuo­li­sesti kaikkien saata­villa. Tämä turvaa myös kuntien kehitys­mah­dol­li­suuksia, että koko maakunnan elinvoimaa. Tämä tarkoittaa sitä, että palve­lu­ra­ken­netta tulee kehittää tasapuo­li­sesti eri alueiden erityis­tar­peet huomioiden.

- Määri­tel­täessä palve­luiden sijoit­tu­mista ja palve­lu­va­li­koimaa, vuoro­pu­helu Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tia­lueen ja kuntien sekä muiden sidos­ryh­mien kesken on välttä­mä­töntä. Palve­luiden suunnit­te­lussa on aidosti otettava huomioon asiak­kaiden tarpeet ja kyvyt käyttää sekä saavuttaa erilaisia palve­lu­muo­toja. Samalla on pidet­tävä huoli siitä, että palve­lujen laatu ei eriydy eivätkä erityis­ryhmät jää ilman palve­luja, lausun­nossa todetaan.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen seuraava kokous on 22.5.2023. Kokous pidetään Outokummussa.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected]