Tiedot­teet

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut ovat käynnistyneet

Pohjois-Karjalassa on haetta­vana yli 15 miljoonaa JTF-rahoitusta. Rahoi­tusta myönne­tään vihreään siirty­mään ja uusien liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien kehit­tä­mi­seen. Rahoi­tusta voi hakea jatkuvasti.

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto (Just Transi­tion Fund, JTF) on uusi rahoi­tus­vä­line, joka sisältyy Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjel­ma­ko­ko­nai­suu­teen. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energia­käytön vähen­tä­mi­sestä syntyviä alueta­lou­del­lisia ja sosio­eko­no­misia haitta­vai­ku­tuksia. Sen toimilla tuetaan talouden monipuo­lis­ta­mista, uusien työpaik­kojen luomista sekä vauhdi­te­taan alueiden vihreää siirtymää. JTF-rahasto mahdol­listaa monen­laiset kehit­tä­mis­toimet eri toimialoilla.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on avannut kaksi JTF-hakua:

Hakuil­moi­tuk­sissa on kerrottu hakujen tarkemmat sisällöt sekä hankkeiden valin­ta­pe­rus­teet. Kaikkien rahoi­tet­ta­vien hankkeiden tulee toteuttaa Pohjois-Karjalan alueel­lista oikeu­den­mu­kaisen siirtymän suunni­telmaa ja edistää alueen kehitystä yhtä toimijaa laajemmin.

Kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille haetta­vana 10 miljoonaa euroa

Haussa voi hakea tukea kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille, joilla ediste­tään elinkei­nojen monipuo­lis­ta­mista ja elinkei­noe­lä­mä­läh­töistä TKI-toimintaa kehit­tä­mällä muun muassa

  • vihreää siirtymää ja sitä tukevia puhtaita ratkaisuja,
  • teolli­suuden uudis­ta­mista ja uusien tekno­lo­gioiden syntyä,
  • kestä­västi tuotet­tuja innova­tii­visia palve­luita ja
  • elinkei­noe­lämän tarpeista lähteviä innova­tii­visia ja älykkäitä ratkai­suja sekä oppimi­sym­pä­ris­töjä ja tutkimusinfrastruktuuria.

Hakijoina voivat olla esimer­kiksi kunnat, kuntayh­tymät, valtion viran­omaiset, korkea­koulut, tutki­mus­lai­tokset, toisen asteen koulu­tuksen järjes­täjät, kehit­tä­mis­yh­tiöt, yhdis­tykset, järjestöt ja säätiöt tai näiden muodos­tamat verkostot.

Maakun­ta­liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen.

Kuntien perus­ra­ken­teen inves­toin­teihin 5,489 miljoonaa euroa

Tästä hausta tuetaan kuntien tai kuntayh­ty­mien toteut­tamia perus­ra­ken­teen inves­toin­teja, jotka tukevat pk-yritysten toimin­tae­del­ly­tyksiä. Hankkeilla edesau­te­taan elinkei­nojen monipuo­lis­tu­mista, uudis­tu­mista ja kasvua sekä ediste­tään bio- ja kierto­ta­loutta. Inves­toinnit voivat olla bioter­mi­naa­leja, kierto­ta­lous­ter­mi­naa­leja ja ‑alueita sekä yritys­toi­minnan kasvua ja kilpai­lu­kykyä paran­tavia teollisuusalueita.

Hankkeiden tulee olla Ei merkit­tävää haittaa ‑periaat­teen mukaisia, eli ne eivät saa aiheuttaa haittaa ympäris­tö­ta­voit­teille, kuten ilmas­ton­muu­toksen hillin­nälle tai kierto­ta­lou­teen siirtymiselle. 

Hakuaika ja hakemusten käsittelyynotto

Molem­missa JTF-hauissa nouda­te­taan jatkuvan haun periaa­tetta. Hakemukset otetaan käsit­te­lyyn seuraa­vina käsittelyynottopäivinä:

  • Aikavä­lillä 24.4.–4.6.2023 saapu­neet hakemukset otetaan käsit­te­lyyn 5.6.2023.
  • Aikavä­lillä 5.6.–10.9.2023 saapu­neet hakemukset otetaan käsit­te­lyyn 11.9.2023.
  • Aikavä­lillä 11.9. –10.12.2023 saapu­neet hakemukset otetaan käsit­te­lyyn 11.12.2023

Haut voidaan sulkea jo ilmoi­tettua aiemmin, mikäli käytet­tä­vissä olevat myöntö­val­tuudet tulee sidotuksi edelli­sillä hakujaksoilla.

Lisätiedot: Tiina Hyvärinen, rahoi­tus­asian­tun­tija, [email protected], p. 050 441 6731, Katja Riikonen, rahoi­tus­asian­tun­tija, [email protected], p. 050 570 3277, Ulla-Riitta Pölönen, rahoi­tus­asian­tun­tija, [email protected], p. 050 477 1023