Tiedot­teet

Itä-Suomen maakun­tien liitot: Savon ja Karjalan ratojen välitys­kykyä on paran­net­tava viipymättä

Itä-Suomen maakun­nilla on kasvava huoli rappeu­tu­vasta rataver­kosta itäisessä Suomessa. Raide­lii­ken­teen kriit­tisiä pullon­kau­loja käsitel­tiin Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunnan kokouk­sessa tiistaina 16.5. Kokouk­sessa julkis­tet­tiin maakun­tien laatima kannan­otto Savon ja Karjalan ratojen kehit­tä­mi­seksi.

Venäjän Ukrai­naan aloit­taman hyökkäys­sodan johdosta tapah­tu­neet toimin­taym­pä­ristön muutokset näkyvät vahvasti koko itäisen Suomen liiken­ne­jär­jes­tel­mässä, erityi­sesti Savon ja Karjalan radoilla. Liikenne- ja viestin­tä­vi­rasto Traficomin strate­gisen tilan­ne­kuvan mukaan Saimaan kanavan liiken­nöinnin loppu­minen sekä puuta­varan tuonnin päätty­minen Venäjältä ovat lisän­neet kulje­tuksia pääosil­taan yksirai­tei­silla Savon ja Karjalan radoilla. Tavara­lii­ken­ne­määrät ovat eräillä ratao­suuk­silla kasva­neet jopa 50 prosenttia.

Tuoreet rauta­tie­kul­je­tusten liikenne-ennusteet vuoteen 2030 osoit­tavat liiken­ne­mää­rien kasvua Savon ja Karjalan radoille myös jatkossa, ja kulje­tusten määrä tulee pysymään korkealla aina vuoteen 2060 ulottu­vissa ennusteissa.

Korjaus­velka Savon ja Karjalan radoilla on kasvanut sietä­mät­tö­mäksi. Esimer­kiksi Karjalan radan Kiteen Syrjä­salmen sillan korjauksen ja korjauk­sesta johtuvan liiken­nöinnin katkea­misen vaiku­tukset tulevat lisää­mään Savon radan tavara­kul­je­tusten määriä ja haasta­maan radan kapasi­teetin, koska muuta vaihtoeh­toista reittiä ei ole Savon­linnan Laitaat­sal­mesta puretun ratasillan vuoksi. Myös Savon radalle on suunni­teltu ratatöistä johtuvia liiken­ne­kat­koja kesälle 2024, mikä lisää tilan­teen haasta­vuutta. Vaiku­tukset heijas­tuvat koko itäisen Suomen liikennejärjestelmään.

Nyt on syytä tarkas­tella koko itäisen Suomen tavara­lo­gis­tiikan kannalta kriit­tistä rataverkkoa ja turvata sen välitys­kyky. Jo huolto­var­muuden näkökul­masta ratojen toimin­ta­var­muus on turvat­tava. Välitys­kykyä on paran­net­tava välit­tö­mästi Savon radalla jo ennen Karjalan radalle vuonna 2024 tulevaa liiken­nöin­ti­katkoa. Karjalan radalle tulevaa liiken­nöin­ti­katkoa on hyödyn­net­tävä siten, että samaan aikaan radalla tehdään myös muita välitys­kykyä paran­tavia toimen­pi­teitä. Tärkeää on varmistaa, että toimen­pi­teet paran­tavat välitys­kyvyn lisäksi myös henki­lö­ju­na­lii­ken­teen nopeuttamista.

Uuden eduskunnan on Liikenne 12 ‑suunni­tel­massa otettava huomioon Savon ja Karjalan ratojen merkitys ja muuttu­neet liiken­ne­määrät. Kysei­sillä radoilla on suuri merkitys maamme turval­li­suu­delle, huolto­var­muu­delle sekä koko Suomen teolli­suuden kannat­ta­vuu­delle ja kilpai­lu­ky­vylle.

Liikenne 12 ‑suunni­telma on käytän­nössä eduskunnan tärkein työkalu liiken­ne­verk­kojen suunnit­telun ohjaa­mi­seen. Itäisen Suomen maakun­ta­liitot tulevat mielen­kiin­nolla seuraa­maan valta­kun­nal­lisen liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­telman laadintaa ja pitävät huolen siitä, että alueen kansan­edus­tajat ja kaikki eduskun­ta­puo­lueet saavat riittä­västi oikeaa tietoa ja perus­te­luja Savon ja Karjalan ratojen järeiden kehit­tä­mis­toi­men­pi­teiden saami­seksi eteenpäin.

Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunta on kokouk­ses­saan 2.3.2023 esittänyt rataverkon kehit­tä­mi­seksi seuraavat toimenpiteet:

Itäisen Suomen saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­mi­seksi ja huolto­var­muuden turvaamiseksi

 1. Karjalan radan välitys­kyvyn paran­ta­minen, kehit­tä­minen ja nopeuden nosto
 2. Luumäki-Joutseno-kaksoisraide (kustan­nusarvio noin 250 M€). Ratasuun­nit­telu aloitettu.
 3. Imatra-Joensuu-rata (ka. noin 330 M€). Ratasuun­nit­telu käynnistymässä.
 • Savon radan välitys­kyvyn paran­ta­minen, kehit­tä­minen ja nopeuden nosto (Proxion Oy:n v. 2021 laatiman Kouvola-Kajaani-rataosan selvi­tyksen mukaan ka. 791 M€)
 • Kouvola-Kuopio-radan paran­ta­minen ja nopeu­den­nosto. Tarve­sel­vitys tekeillä.
 • Kuopio-Kajaani-radan paran­ta­minen. Tarve­sel­vitys tekeillä.

Käynnis­tet­tyjen kehit­tä­mis­hank­keiden loppuun vienti ja suunnit­te­lu­val­miuden parantaminen

Ratasuun­ni­telmat valmiina

 • Kuopion ratapi­hojen puuttuvat paran­ta­mis­toi­men­pi­teet (ka. noin 35 M€)
 • Kontiomäki-Iisalmi-Ylivieska-radan paran­ta­mis­toi­men­pi­teet (ka. noin 70 M€)

Jatko­suun­nit­telua vaativat

 1. Rataverkon välitys­kyvyn paran­ta­minen ja sähköistys väleille
  1. Joensuu-Kontiomäki
  2. Joensuu-Varkaus-Pieksämäki
  3. Joensuu-Viinijärvi-Siilinjärvi
 • Laurit­salan ratapihan kehit­tä­minen liiken­nöi­tä­väksi nykyistä pidem­mille junille
 • Digira­ta­hank­keen nopeampi toteut­ta­minen Savon ja Karjalan radoilla

Savon radasta väliltä Kouvola-Kuopio ja Karjalan radasta siihen liitty­vine poikit­tai­syh­teyk­si­neen mukaan lukien Joensuu-Kontiomäki-rata on valmis­tu­massa Väylä­vi­raston tarve­sel­vitys ja hankear­viointi.
Selvi­tyksen ja arvioinnin valmis­tu­misen myötä hankkeiden sisältö ja kustan­nusarvio tulevat muuttumaan.

Tarve­sel­vi­tyk­sissä otetaan huomioon myös välitys­kyvyn paran­ta­minen. Yksit­täisiä toimen­pi­teitä voidaan tehdä tarvit­taessa nopeastikin.

Itä-Suomen neuvot­te­lu­kunta on yhteis­työ­elin, joka edistää alueen yhteisiä asioita sekä kansal­li­sella että kansain­vä­li­sellä tasolla. Neuvot­te­lu­kun­taan kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakun­tien liittojen johtavat luotta­mus­hen­kilöt, maakun­ta­joh­tajat ja alueen kansan­edus­tajat.  Etelä-Savo toimii neuvot­te­lu­kunnan puheen­joh­ta­jana vuonna 2023.

Lisätie­toja:

Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakun­ta­joh­taja, p. 050 500 2584

Markus Hirvonen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­joh­taja, p. 050 357 7739

Pentti Malinen, Kainuun maakun­ta­joh­taja, P. 044 797 0197

Satu Sikanen, Etelä-Karjalan maakun­ta­joh­taja, p. 0400 661 318

Satu Vehreä­vesa, Pohjois-Savon vs. maakun­ta­joh­taja, p. 044 714 2648