Tiedot­teet

Visit Karelian toiminnan mahdol­li­sessa alasajossa otettava huomioon maakun­ta­liiton rahoit­tamia hankkeita ohjaava lainsäädäntö

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus kokoontui Outokum­mussa. Hallitus myös tutustui Geolo­gian tutki­mus­kes­kuksen (GTK) Outokummun yksikössä vireillä oleviin investointeihin.

Kokouk­sessa käsitel­tiin Visit Karelia Oy:n tilan­netta. Visit Karelia on pyytänyt maakun­ta­lii­tolta ohjeis­tuksia maakun­ta­liiton rahoit­ta­mien hankkeiden osalta, jos yhtiön toiminta ajetaan alas. Yhtiön omista­ja­kun­nissa on käyty keskus­telua yhtiön tehtä­vistä ja rahoi­tuk­sesta, ja Lieksa ja Juuka ovat päättä­neet luopua osuuk­sis­taan yhtiöstä. Joensuun kaupun­gin­joh­taja esittää tänään kokoon­tu­valle kaupun­gin­hal­li­tuk­selle yhtiön toiminnan lopet­ta­mista selvi­tys­ti­la­me­net­telyn kautta.

Maakun­ta­liitto on myöntänyt Visit Karelialle rahoi­tusta Euroopan alueke­hi­tys­ra­has­tosta ja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ‑määrä­ra­hasta. Rahas­tojen toimintaa määrit­tävät kansal­liset ja EU:n lait ja asetukset. Jos yhtiö hakeutuu selvi­tys­ti­laan tai se puretaan selvi­tys­me­net­te­lyllä, käynnissä olevien hankkeiden maksa­tukset ja toimen­pi­teet voidaan keskeyttää. Maakun­ta­liitto voi määrätä tuen maksa­misen lopetet­ta­vaksi tai osittain tai kokonaan takai­sin­pe­rit­tä­väksi. Maakun­ta­liiton rahoit­ta­mista, käynnissä olevista Visit Karelian hankkeista viimeinen päättyy vuoden 2023 lopussa.

Hankkeesta riippuen niissä kehitetyt aineet­tomat tai aineel­liset inves­toinnit tai toimet tulee säilyttää viisi vuotta hankkeen viimei­sestä tuen maksu­päi­västä. Jos päätty­vien tai päätty­neiden hankkeiden toimille ei löydy hallin­noijaa, myönnetty tuki peritään kokonaan tai osittain takaisin.

Takai­sin­pe­rintä voi olla mahdol­lista myös siinä tapauk­sessa, jossa Visit Karelian toiminnot siirtyvät liike­toi­min­ta­kau­palla tai fuusiolla jollekin muulle organi­saa­tiolle. Maakun­ta­liitto arvioi tapaus­koh­tai­sesti hankkeen siirtä­misen mahdol­li­suudet toiselle organisaatiolle.

Heinä­veden osa-aluemaakuntakaavan ehdotus lausuntokierrokselle

Heinä­veden alueen maankäyt­tö­ky­sy­myksiä on käsitelty tähän saakka Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 2. vaihe ‑nimen alla. Kaava­pro­sessi on edennyt ehdotus­vai­hee­seen ja samalla nimi vaihtuu kuvaa­maan paremmin kaavan sisältöä. Jatkossa se on Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, Heinä­veden osa-alue.

Koska kyseessä on yhtä osaa Pohjois-Karjalasta käsit­te­levä maakun­ta­kaava niin osa-aluekaava on oikeampi käsite kuin vaihe­kaava, jolla tarkoi­te­taan tiettyä tai tiettyjä maankäyt­tö­ko­ko­nai­suuksia käsit­te­levää kaavaa.

Maakun­ta­hal­litus päätti hyväksyä kaava­luon­nok­sesta annet­tavat vasti­neet ja asettaa Heinä­veden osa-aluemaakuntakaavan kaavaeh­do­tuksen lausun­noille 24.5. ja 30.6.2023 väliselle ajalle. Ehdotus­vai­heen kaava-asiakirjoihin on lisätty pieniä tarken­nuksia ja aluera­jaus­muu­toksia, muun muassa saimaan­norpan pesimä­alueita on rajattu pienem­mäksi ja kohden­tu­maan Pytärä­veden alueella kahdelle erilli­selle pienem­mälle alueelle.

Maakun­ta­hal­litus päätti käynnistää Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 2. vaiheen laati­misen, jossa keski­ty­tään tulevai­suuden energia­huollon maankäy­töl­li­siin vaiku­tuk­siin sekä maisema-alueisiin. Työssä tarkas­tel­laan energian­siir­to­verk­koon ja uusiu­tuvan energian tuotan­toon liittyviä asioita. Samalla päivi­te­tään maakun­ta­kaavaa maisema-alueiden ja pohja­ve­sia­lueiden osalta.

Kunnal­li­soi­keuden tutki­muk­seen 100 000 euron tuki

Maakun­ta­hal­litus päätti myöntää Itä-Suomen yliopis­tolle kunnal­li­soi­keu­del­li­seen tutki­muk­seen ja toimin­taan 100 000 euroa ja enintään 25 prosenttia toiminnan 400 000 euron kokonais­kus­tan­nuk­sista Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­has­tosta ajalle 1.8.2023–31.7.2028.

Yhteis­hank­keen muu rahoitus koostuu Pohjois-Karjalan kuntien ja kaupun­kien sekä yliopiston rahoi­tuso­suuk­sista. Rahoi­tuk­sella palka­taan kunta­oi­keuden tutki­mus­joh­taja tai ‑vastaava tutkimus- ja kehitys­hank­kei­siin. Yhteistyö käsittää mm. oikeu­del­lista koulu­tusta, kuntien kytke­mistä tutki­muk­siin, ns. uuden kunnan oikeu­del­lisen aseman tarkas­telua sekä oikeus­tie­teen opiske­li­joiden harjoit­telun lisää­mistä kunnissa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen seuraava kokous on 19.6.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, 040 083 2572, pasi.pitkä[email protected].