Tiedot­teet

Energian­tuo­tan­toon ja ‑siirtoon liittyvä kysely käynnissä

Maakun­ta­liitto haluaa kuulla ihmisten näkemyksiä Pohjois-Karjalan energian­tuo­tan­nosta ja energian­siir­rosta nykyhetken ja tulevai­suuden osalta. 

Kysely liittyy Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040 toiseen vaihee­seen, jonka teemana on energia ja maisemat. Toisen vaihe­kaavan laadinnan yhtey­dessä tehdään myös energiaselvitys.

Mieli­pi­teet esimer­kiksi eri energian­tuo­tan­to­muo­doista ovat kaava­työn tekijöille arvokkaita.

Vastaa­jien kesken arvotaan kolme Pohjois-Karjala ‑aiheista tuote­pal­kintoa. Kyselyyn voi vastata 14.8. kello 9 asti.

Lisätiedot: Topias Rantanen (maakun­ta­kaavan energia­ky­sy­mykset, tausta­sel­vi­tyksen laadinta), p. 050 414 3022, [email protected]