Tiedot­teet

Kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen haku käynnistyi

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on avannut yhteis­työssä Joensuun kaupungin kanssa vuoden 2023 kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen EAKR-haun. Rahoitus toteuttaa Joensuun kaupungin ja valtion välistä innovaa­tio­toi­minnan ekosys­tee­mi­so­pi­musta vuosille 2021–2027.

Haussa voi hakea rahoi­tusta hankkeille, jotka kohdis­tuvat Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityistavoitteisiin

1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton parantaminen,

1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansa­laisten, yritysten ja julkis­hal­linnon hyväksi,

2.1 Energia­te­hok­kuus­toi­men­pi­teiden edistä­minen ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tä­minen ja

2.3 Kierto­ta­lou­teen siirty­misen edistäminen.

Haetta­vien hankkeiden tulee toteuttaa Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen sisältöä sekä valtion ja Joensuun kaupungin välistä innovaa­tio­toi­minnan ekosys­tee­mi­so­pi­musta ja sen strate­gisia painopistealueita:

1. Bio- ja kiertotalous

2. Fotoniikka-liiketoiminta

Haussa jaettavan EAKR:n rahoi­tuksen määrä on enintään 1 000 000 euroa vuosien 2023 valtuuk­sista. Hankkeissa EAKR-tuen enimmäis­määrä on 60 % kokonais­kus­tan­nuk­sista. Lisäksi Joensuun kaupunki on varannut rahoi­tuso­suutta hankkeiden tukemi­seen enintään 415 000 euroa, josta EAKR-tuenhakijat voivat hakea tukea (korkein­taan 25 %) hankkeen kustan­nuk­siin. Hakijoilta edelly­te­tään kuitenkin myös vähin­tään 15 % omarahoitusta.

Rahoi­tet­ta­vien hankkeiden kesto voi olla korkein­taan kaksi vuotta.