Tiedot­teet

Kunnan ilmas­to­suun­ni­telman laadinta muuttuu vapaa­eh­toi­seksi ja valtio­na­vustus loppuu mahdol­li­sesti ensi vuonna

Petteri Orpon hallitus aikoo perua lakimuu­tok­sella kunnille asetetun velvoit­teen laatia ilmas­to­suun­ni­telmat. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön talous­ar­vio­eh­do­tuk­sessa ehdote­taan poistet­ta­vaksi kuntien ilmas­to­suun­ni­tel­miin varatut määrä­rahat jo vuodelta 2024.

Tilan­teet vaihtuvat nopeasti, sillä kunnan ilmas­to­suun­ni­telman laadinta tuli pakol­li­seksi 1. maalis­kuuta alkaen. Tuolloin laissa säädet­tiin, että ilmas­to­suun­ni­telma on laadit­tava tai päivi­tet­tävä vähin­tään kerran valtuus­to­kau­dessa alkaen seuraa­vasta valtuus­to­kau­desta. Tätä vauhdit­ta­maan avattiin avustus­haku huhti­kuussa. Kuntien on siis mahdol­lista saada täysmää­räinen valtio­na­vustus ilmas­to­suun­ni­telman valmis­te­luun tämän vuoden loppuun saakka.

Pohjois-Karjalan kunnista ilmas­to­suun­ni­telman tai vastaavan ovat laati­neet toistai­seksi Joensuun kaupunki ja Liperin kunta. Avustusta kevään avustus­hausta myönnet­tiin Nurmeksen kaupungille.

Miten lakimuutos ja avustuksen lopet­ta­minen tulevat vaikut­ta­maan kuntien ilmas­to­suun­ni­tel­mien laadintaan?

- Se on tiedossa, että Pohjois-Karjalan kunnissa ilmas­to­työn suurim­maksi esteeksi koetaan tekijöiden ja rahoi­tuksen vähäi­syys. Aika näyttää, miten asiassa edetään ja löytyykö niitä tekijöitä ja rahaa. Suunni­telma on kuitenkin tärkeä askel kunnan ilmas­to­työssä, koska siinä määri­tel­lään toiminnan raamit ja asete­taan tarvit­tavat toimen­pi­teet tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi, sanoo Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen projek­ti­pääl­likkö Eetu Ahlberg

Hanke on auttanut kuntia ilmas­to­suun­ni­tel­mien laadin­nassa. Myös ympäris­tö­mi­nis­teriö ja Suomen ympäris­tö­keskus ovat laati­neet oppaan suunni­tel­mien laati­misen tueksi.

Ahlberg muistuttaa, että kuntien ilmas­to­työtä tarvi­taan nyt enemmän kuin koskaan.

- Kunnat ovat keskei­sessä asemassa ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa, sillä ne voivat konkre­ti­soida laajoja kansal­lisia ja kansain­vä­lisiä ilmas­to­ta­voit­teita käytännön toimen­pi­teiksi, mikä selkeyttää ilmas­to­po­li­tiikan merki­tystä toiminnan kautta. Huolel­li­sesti laadittu ilmas­to­suun­ni­telma muodostaa myös perustan kestä­välle kuntakehitykselle.

Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitou­tunut alueen Hinku-kuntien kanssa vähen­tä­mään maakunnan kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.