Tiedot­teet

Maakun­ta­päivän vietto käynnistyy – luvassa monipuo­lisia liikuntatapahtumia

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna 11.–28. elokuuta. Pääpäivä on elokuun viimeinen lauantai 26.8.

Tänä vuonna maakun­ta­päivän teemana on Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Liikunta on yksi tehok­kaim­mista keinoista edistää hyvin­vointia. Pohjois-Karjalasta löytyy jokai­selle sopiva tapa nauttia liikun­nasta, ja näitä mahdol­li­suuksia esitel­lään katta­vasti maakuntapäivänä.

Maakun­ta­liiton tukemia liikun­ta­tee­maisia tapah­tumia on 15 eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Niiden lisäksi on muitakin eri toimi­joiden järjes­tämiä maakun­ta­päivän tilai­suuksia. Tapah­tu­mien sarja käynnistyy perjan­taina 11.8. Kesälah­delta, jossa Pro Kesälahti ry järjestää liikun­nal­lisen kolmi­päi­väisen viestin. Kaikki maakun­ta­päivän tapah­tumat löytyvät Pohjois-Karjalan tapahtumakalenterista.

Maakun­ta­liiton tukemat maakun­ta­päivän tapah­tumat ovat maksut­tomia ja avoimia kaikille.

Pääpäi­vänä tunnus­tuksia ja Pielis­joen linnan avoimet ovet

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivän pääpäi­vänä 26.8. maakun­ta­liitto jakaa kaksi palkintoa: Tunnustus maakunnan eteen tehdystä työstä ja Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko.

Maakun­ta­päi­vänä pidetään myös maakun­ta­liiton toimiston eli Pielis­joen linnan avoimet ovet. 171-vuotias Pielis­joen linna on Joensuun kaupungin vanhin kivira­kennus. Ohjel­massa on ohjat­tuja kierto­käyn­tejä ja tarinoita linnan histo­riasta erikois­tut­kija Ismo Björnin johdolla ja aikamatka 1800-luvun Pohjois-Karjalaan maanmit­tauksen diplomi-insinööri Jussi Silven­noisen histo­rial­lisen kartan opasta­mana. Linnan ovet ovat avoinna kello 12–15.

Pohjois-Karjalan synty­mä­päivää eli maakun­ta­päivää juhlit­tiin ensim­mäisen kerran vuonna 2018. Pohjois-Karjalan katso­taan saaneen rajansa 30.8.1721 solmitun Uuden­kau­pungin rauhan yhteydessä.