Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­päivä liikutti lähes 11 000 ihmistä

Maakun­ta­päivä liikutti lähes 11 000 ihmistä Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää vietet­tiin elokuussa teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Maakun­ta­liiton saaman palaut­teen mukaan tapah­tu­miin osallistui noin 10 800 ihmistä. Kolme eniten ihmisiä tavoit­ta­nutta tapah­tumaa olivat Pohjois-Karjala jumps ropee ‑kiertue (n. 4 000 osallis­tujaa), Valon yö Möhkössä (1 500) ja Pohjois-Karjalan hyvin­voin­ti­fes­tarit (1 200). Pohjois-Karjala jumps ropee ‑kiertue pysähtyi 18 paikkakunnalla, […]


Kategoriat
Tiedote

Hyviä tekoja tehtai­le­valle Timo Tahva­nai­selle Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinto

Hyviä tekoja tehtai­le­valle Timo Tahva­nai­selle Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinto Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinto menee tänä vuonna jalka­pal­lo­seura JIPPO:n Timo Tahva­nai­selle. Viime vuonna pelaa­jau­ransa päättänyt Tahva­nainen on ollut kantava voima myös seura­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä uuden­lai­seen, entistä yhtei­söl­li­sem­pään suuntaan. Edustus­jouk­kueen myynnistä ja markki­noin­nista vastaava Tahva­nainen ideoi nelisen vuotta sitten Tekoja!-kampanjan, jonka tavoit­teena on vähentää yksinäi­syyttä, eriarvoisuutta […]


Kategoriat
Tiedote

Erityis­lii­kun­na­noh­jaaja Eija Penna­selle tunnustus Pohjois-Karjalan eteen tehdystä työstä

Erityis­lii­kun­na­noh­jaaja Eija Penna­selle tunnustus Pohjois-Karjalan eteen tehdystä työstä Kun Eija Pennanen aloitti liikun­na­noh­jaa­jana Kontio­lahden kunnassa 2000-luvun alussa, ohjatuissa senio­reiden liikun­ta­ryh­missä kirjat­tiin vajaat 3 400 käynti­kertaa vuodessa. Ennen korona­pan­de­mian puhkea­mista käynti­ker­toja oli yli 15 000. Pennanen on tehnyt vaikut­tavaa työtä eläke­läisten ja erityis­ryh­mien liikunnan suunnit­te­li­jana ja toteut­ta­jana. Hän on tullut tutuksi myös lapsille, sillä hän on opettanut […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­päivän vietto käynnistyy – luvassa monipuo­lisia liikuntatapahtumia

Maakun­ta­päivän vietto käynnistyy – luvassa monipuo­lisia liikun­ta­ta­pah­tumia Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna 11.–28. elokuuta. Pääpäivä on elokuun viimeinen lauantai 26.8. Tänä vuonna maakun­ta­päivän teemana on Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Liikunta on yksi tehok­kaim­mista keinoista edistää hyvin­vointia. Pohjois-Karjalasta löytyy jokai­selle sopiva tapa nauttia liikun­nasta, ja näitä mahdol­li­suuksia esitel­lään katta­vasti maakun­ta­päi­vänä. Maakun­ta­liiton tukemia liikuntateemaisia […]


Kategoriat
Tiedote

Jaakko Tepon tribuut­ti­kon­sertit myytiin loppuun Kuopiossa ja Joensuussa – ei lisäkeik­koja, ei dynaa­mista hinnoittelua

Jaakko Tepon tribuut­ti­kon­sertit myytiin loppuun Kuopiossa ja Joensuussa – ei lisäkeik­koja, ei dynaa­mista hinnoit­telua Kuopiossa ja Joensuussa elokuun puoli­vä­lissä järjes­tet­tävät Jaakko Tepon tribuut­ti­kon­sertit on myyty loppuun. Tai loppuun ja loppuun. Oikein nopea ennättää saada paikan Kuopion musiik­ki­kes­kuksen konsert­tiin, jonne on vielä alta 30 lippua tarjolla. Musiik­ki­keskus vetää kaikkiaan 1 024 katsojaa. Joensuun Carelia-salissa on 599 […]


Kategoriat
Tiedote

Jaakko Teppoa juhli­taan elokuussa Ruikon­perän sinfonialla

Jaakko Teppoa juhli­taan elokuussa Ruikon­perän sinfo­nialla Iisal­me­lais­syn­tyinen kansan­tai­tei­lija Jaakko Teppo viettää torstaina 16. helmi­kuuta 70-vuotispäiväänsä. Juhla­vuoden kunniaksi elokuussa Kuopiossa ja Joensuussa järjes­te­tään konsertit, joissa Ruikon­perän multa­kurkun kappa­leita esite­tään sovitet­tuina sinfo­niaor­kes­te­rille ja tunne­tuille savolais­kar­ja­lais­taus­tai­sille solis­teille. Kuopion musiik­ki­kes­kuk­sessa konsertti nähdään 15. elokuuta ja Carelia-salissa Joensuussa 17. elokuuta. Ruikon­perän Sinfonia ‑konsertit ovat osa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vien ohjelmaa. […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­päivän tapah­tu­ma­haku käynnistyy 15.2.

Maakun­ta­päivän tapah­tu­ma­haku käynnistyy 15.2. Maakun­ta­liitto hakee 15 tapah­tumaa, jotka tarjoavat liikun­nal­lisia elämyksiä. Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Teeman valin­taan vaikut­tivat uutiset ihmisten liikku­mat­to­muuden ja liial­lisen paikal­laa­nolon aiheut­ta­mista haasteista. Myös maaseu­tua­lueiden koulu­laisten toimin­ta­ky­vyssä on havaittu heiken­ty­mistä enemmän kuin suurissa kaupun­geissa. — Haluamme kannustaa ja innostaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia aktiivisempaan […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivä uudistuu – vähemmän tapah­tumia, mutta entistä isompia

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivä uudistuu – vähemmän tapah­tumia, mutta entistä isompia Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto pyytää tarjouksia Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivän 2022 kulttuu­ri­ta­pah­tu­mien toteut­ta­mi­sesta. Tapah­tumat voivat olla esimer­kiksi eri puolilla maakuntaa järjes­tet­täviä konsert­teja, teatteri- ja sirkus­esi­tyksiä, perfor­mans­seja tai muita vastaavia yleisö­ti­lai­suuk­siin sopivia kulttuu­rie­lä­myksiä. Tarjoukset tulee jättää perjan­taihin 27.5.2022 mennessä. Maakun­ta­liiton tapah­tu­ma­tuen määrä säilyy ennal­laan, 50 000 eurossa, mutta edellis­vuo­sista poiketen rahoitus […]