Kategoriat
Tiedote

Jaakko Teppoa juhli­taan elokuussa Ruikon­perän sinfonialla

Jaakko Teppoa juhli­taan elokuussa Ruikon­perän sinfo­nialla Iisal­me­lais­syn­tyinen kansan­tai­tei­lija Jaakko Teppo viettää torstaina 16. helmi­kuuta 70-vuotispäiväänsä. Juhla­vuoden kunniaksi elokuussa Kuopiossa ja Joensuussa järjes­te­tään konsertit, joissa Ruikon­perän multa­kurkun kappa­leita esite­tään sovitet­tuina sinfo­niaor­kes­te­rille ja tunne­tuille savolais­kar­ja­lais­taus­tai­sille solis­teille. Kuopion musiik­ki­kes­kuk­sessa konsertti nähdään 15. elokuuta ja Carelia-salissa Joensuussa 17. elokuuta. Ruikon­perän Sinfonia ‑konsertit ovat osa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vien ohjelmaa. […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­päivän tapah­tu­ma­haku käynnistyy 15.2.

Maakun­ta­päivän tapah­tu­ma­haku käynnistyy 15.2. Maakun­ta­liitto hakee 15 tapah­tumaa, jotka tarjoavat liikun­nal­lisia elämyksiä. Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Teeman valin­taan vaikut­tivat uutiset ihmisten liikku­mat­to­muuden ja liial­lisen paikal­laa­nolon aiheut­ta­mista haasteista. Myös maaseu­tua­lueiden koulu­laisten toimin­ta­ky­vyssä on havaittu heiken­ty­mistä enemmän kuin suurissa kaupun­geissa. — Haluamme kannustaa ja innostaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia aktiivisempaan […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivä uudistuu – vähemmän tapah­tumia, mutta entistä isompia

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivä uudistuu – vähemmän tapah­tumia, mutta entistä isompia Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto pyytää tarjouksia Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivän 2022 kulttuu­ri­ta­pah­tu­mien toteut­ta­mi­sesta. Tapah­tumat voivat olla esimer­kiksi eri puolilla maakuntaa järjes­tet­täviä konsert­teja, teatteri- ja sirkus­esi­tyksiä, perfor­mans­seja tai muita vastaavia yleisö­ti­lai­suuk­siin sopivia kulttuu­rie­lä­myksiä. Tarjoukset tulee jättää perjan­taihin 27.5.2022 mennessä. Maakun­ta­liiton tapah­tu­ma­tuen määrä säilyy ennal­laan, 50 000 eurossa, mutta edellis­vuo­sista poiketen rahoitus […]