Tiedot­teet

Terve­tuloa mukaan Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­rens­siin 15.2.2024

Lämpi­mästi terve­tuloa Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­rens­siin Joensuuhun 15.2.2024 klo 9.30–15.45! Laita tapah­tuma kalen­te­riisi ja ilmoit­taudu 31.1.2024 mennessä mukaan maakun­tien liittojen ja ELY-keskusten yhdessä järjes­tä­mään tilai­suu­teen.

Joensuun Kimme­lissä järjes­tet­tä­vässä Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­rens­sissa kuullaan ilmas­ton­muu­toksen hillinnän ja sopeu­tu­misen parhaista käytän­nöistä, jaetaan hyviä kokemuksia sekä pohdi­taan uusia avauksia yhteistyölle.

Toista kertaa järjes­tet­tävän ilmas­to­kon­fe­renssin pääpu­hu­jana on Helsingin ympäris­tö­eko­no­mian emeri­tus­pro­fes­sori, Suomen ilmas­to­pa­neelin puheen­joh­taja Markku Ollikainen, joka on toiminut Suomen ilmas­to­pa­neelin puheen­joh­ta­jana vuosina 2014–2023.

Markku nostaa keskus­te­luun mm. seuraavat aiheet:

  • Dubaissa saavu­tet­tiin edistystä – mitä se tarkoittaa käytännön ilmas­to­työlle Suomessa ja muualla?
  • Tuuli- ja aurin­ko­voima sekä vety – millai­selta näyttää vihreän siirtymän tulevai­suus Suomessa?
  • Suomen metsä­nielu ja maankäyt­tö­sek­torin nielu on histo­rial­lisen alhaalla, millaisin keinoin nielut saadaan nousuun? Lisätoimia tarvi­taan paljon.
  • Miten yhteen­so­vi­tamme ilmasto- ja monimuotoisuuspolitiikkaa?

Ilmas­to­työssä kunnat ovat avainasemassa

Kunnissa tehdään ansio­kasta ilmas­to­työtä eri puolilla Suomea. Itäisen Suomen ilmas­to­toi­mista innos­tavia esimerk­kejä kertovat konfe­rens­sissa Lappeen­rannan ja Kuopion kaupungit sekä Joroisten kunta.

Millaista on ilmas­to­kes­tävä kaupun­ki­suun­nit­telu? Energia­te­hok­kuuden paran­ta­minen ja liikku­misen uudel­leen ajattelu ovat kuntien ilmas­to­työssä sekä kustannus- että ilmas­to­te­hok­kaita toimenpiteitä. 

Aurin­ko­voimaa itäiseen Suomeen

Koska itäiseen Suomeen ei voida rakentaa tuuli­voimaa yhtä paljon kuin länti­seen Suomeen, on alueelle viriä­mässä runsaasti aurin­ko­voi­ma­la­hank­keita. Millaisia kaavoi­tuksen ja lupame­net­telyn haasteita aurin­ko­voi­malat tuovat alueidenkäyttöön?

Ympäris­tö­mi­nis­te­riön ympäris­tö­neuvos Sanna Anderson kertoo, millaista tukea kohta valmis­tuva uusi opas tarjoaa aurinkovoimakysymyksiin.

Valta­kun­nal­lista tukea ilmastotyöhön

Johtava ilmas­to­asian­tun­tija Pilvi-Elina Kupias ja Hiilestä kiinni ‑yhteisön koordi­naat­tori Harri Hakala kertovat, miten vuonna 2023 perus­tettu valta­kun­nal­linen ELY-keskusten ilmas­to­yk­sikkö voi tukea itäsuo­ma­laista ilmas­to­työtä erityi­sesti maa- ja metsä­ta­lou­teen liitty­vässä yhteistyössä. 

Vihreää siirtymää ja FINSCAPES

Aluei­den­suun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tosta nostaa esiin vihreän siirtymän kytkökset ilmas­ton­muu­tok­seen ja energiantuotantoon.

FINSCAPES-hankkeessa luodaan skenaa­rioita ilmas­ton­muu­tos­tut­ki­muksen ja suoma­laisen päätök­sen­teon tueksi. Skenaa­rioissa kuvataan yhteis­kunnan, talouden ja ilmaston vaihtoeh­toisia kehitys­kul­kuja tämän vuosi­sadan aikana. Näitä skenaa­rioita esittelee tutkija Niina Kautto Luonnonvarakeskuksesta.

Terve­tuloa kuule­maan ja keskus­te­le­maan kaikki itäisen Suomen ilmas­to­asioista kiinnos­tu­neet ja niiden parissa työsken­te­levät asiantuntijat!