Tiedot­teet

Useita kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keita käyntiin Pohjois-Karjalassa JTF-rahoituksella

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (Just Transi­tion Fund, JTF) kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haut kiinnos­tivat kovasti Pohjois-Karjalassa. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli Pohjois-Karjalan maakun­ta­liit­toon paljon enemmän kuin rahoi­tusta on jaossa. Hanke­ha­ke­muksia on käsitelty maakun­ta­lii­tossa tiiviisti syksyn mittaan, ja ensim­mäinen iso hanke­pa­ketti saatiin maakunnan yhteis­työ­ryhmän (MYR) käsitel­tä­väksi vuoden viimei­seen kokoukseen.

Yhteis­työ­ryhmä puolsi JTF-rahoituksen myöntä­mistä kuudelle hankkeelle. Niiden lisäksi yhteis­työ­ryhmän tiedoksi saatet­tiin kolme yhteis­työ­ryhmän sihtee­ristön kokouk­sissa myönteisen JTF-rahoituspäätöksen saanutta hanketta.

JTF-rahoituspäätöksen saaneita kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keita on laidasta laitaan matkai­lusta materi­aa­li­tek­no­lo­giaan. Monet hankkeet ovat usean eri toimijan yhteis­hank­keita. Hankkeiden kokonais­kus­tan­nukset ovat yhteensä yli kahdeksan miljoonan euroa, kun mukaan laske­taan niiden muualta saama rahoitus.

MYR antoi sitovan puoltavan lausunnon seuraa­vien hankkeiden JTF-rahoituspäätöksille:

  • Puhtia Pohjois-Karjalaan energia‑, kemikaali- ja materi­aa­li­tek­niikan kehityk­sellä (kehit­tä­mis­hanke), 1.1.202431.5.2026. Hakijat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnon­va­ra­keskus. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 913 323 euroa.
  • Puhtia Pohjois-Karjalaan energia‑, kemikaali- ja materi­aa­li­tek­niikan kehityk­sellä (inves­toin­ti­hanke), 1.1.202431.5.2026. Hakijat Itä-Suomen yliopisto ja Luonnon­va­ra­keskus. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 919 316 euroa.
  • Mehti­mäen hyvin­voinnin ja liikunnan testaus­a­sema – uutta liike­toi­mintaa, palve­luita ja yrittä­jyyttä, 1.10.202331.12.2025. Hakijat Joensuun kaupunki, Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Itä-Suomen liikun­tao­pisto Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 966 868 euroa.
  • Mehti­mäen hyvin­voinnin ja liikunnan testaus­a­sema – inves­toin­ti­hanke, 1.10.202331.12.2025. Hakijat Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 675 331 euroa.
  • Pohjois-Karjalan metsä­bio­ta­louden ja uniikin ruoan kansain­vä­lisen kasvun ekosys­teemi – BIOSYS Japani, 1.11.202330.11.2025. Hakijat Luonnon­va­ra­keskus, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Pro Agria Itä-Suomi ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 875 274 euroa.
  • Pohjoinen Lakeland – matkai­lu­yri­tysten kannat­tava kasvu ja matkailun kansain­vä­lis­tä­minen, 1.11.202331.5.2026. Hakijat Lieksan Kehitys Oy, Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus Oy ja Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 1 502 602 euroa.

Lisäksi MYR antoi sitovan puoltavan lausunnon ESR+ ‑rahoi­tus­pää­tök­selle hankkeelle:

  • Kuhina – järjes­tö­työl­lis­tä­minen työlli­syyden ekosys­tee­missä ‑hanke, 1.1.202431.12.2026. Hakija Pohjois-Karjalan sosiaa­li­tur­vayh­distys ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 712 689 euroa.

MYR:lle saatet­tiin tiedoksi 11 hanke­ha­ke­musta, jotka on käsitelty sihtee­ristön kokouk­sissa 14.11. ja 5.12. Ne löytyvät tiedot­teen alla olevasta linkistä.

Maakunnan yhteis­työ­ryhmän sihtee­ris­tössä käsitel­lään ne hankkeet, joista tehdään suoraan viran­omais­pää­tökset. MYR antaa puoles­taan lausunnot hankkeista, joihin on haettu Pohjois-Karjalan rahoi­tus­ke­hyk­sestä EU:n ja valtion vastin­ra­hoi­tusta yhteensä yli 500 000 euroa.

JTF tukee talouden monipuo­lis­ta­mista energiamurroksessa

Pohjois-Karjalassa on ollut käytet­tä­vissä tänä vuonna noin 42 miljoonaa euroa Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän ja valtion rahoi­tusta. Rahoit­ta­ja­vi­ran­omai­sena toimivat ELY-keskus ja maakuntaliitto.

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto on kerta­luon­teinen rahoi­tus­vä­line, jonka tarkoi­tuk­sena on lieventää turpeen energia­käytön vähen­tä­mi­sestä syntyviä alueta­lou­del­lisia ja sosio­eko­no­misia haitta­vai­ku­tuksia. Sen toimilla tuetaan talouden monipuo­lis­ta­mista, uusien työpaik­kojen luomista sekä vauhdi­te­taan alueiden vihreää siirtymää. 

MYR kokoontuu seuraavan kerran 29.2.2024.

Lisätiedot: alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, [email protected], p. 050 307 4806, EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, p. 040 542 6642, [email protected]