Tiedot­teet

EAKR-kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keiden haku aukeaa 22. tammikuuta

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto käynnistää vuoden 2024 ensim­mäisen hanke­haun maanan­taina 22.1.2024. Tällä hakukier­rok­sella on jaetta­vissa rahoi­tusta hankkeille, joilla tuetaan tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuksia, kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa tai ediste­tään Suomen hiili­neut­raa­li­suus­ta­voi­tetta energia­te­hok­kuuden ja kierto­ta­lou­teen siirty­misen näkökulmista.

Haku on käynnissä 17.3.2024 saakka ja siihen on varattu myöntö­val­tuuksia yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.

Haun tarkemmat kriteerit ovat määri­telty hakuil­moi­tuk­sessa, joka julkais­taan EURA 2021 ‑järjes­tel­mässä.

Haussa voi jättää hakemuksia seuraa­viin Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityistavoitteisiin:

  • 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton parantaminen
  • 2.1 Energia­te­hok­kuus­toi­men­pi­teiden edistä­minen ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentäminen 
  • 2.3 Kierto­ta­lou­teen siirty­misen edistäminen

Rahoi­tet­ta­vien hankkeiden tulee toteuttaa vähin­tään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman teemaa.

Tukea voidaan myöntää julki­soi­keu­del­li­selle yhtei­sölle ja yksityi­soi­keu­del­li­selle oikeus­hen­ki­lölle, jolla on riittävät talou­del­liset ja muut edelly­tykset hankkeen toteut­ta­mi­seksi. Näitä ovat esimer­kiksi korkea­koulut, tutki­mus­lai­tokset, toisen asteen koulu­tuksen järjes­täjät, valtion viran­omaiset, kunnat, kuntayh­tymät, kehit­tä­mis­yh­tiöt, yhdis­tykset, järjestöt ja säätiöt.

Hakua koskeva infoti­lai­suus järjes­te­tään helmi­kuussa ja tästä tiedo­te­taan myöhemmin.