Tiedot­teet

Pohjois-Karjala houkut­telee eloku­van­te­ki­jöitä – uuden elokuvan kuvaukset alkavat mahdol­li­sesti kevät­talven aikana

Pohjois-Karjala on säilyt­tänyt asemansa vetovoi­mai­sena kohteena audio­vi­su­aa­li­sille tuotan­noille maakun­nasta löytyvän alan osaamisen, koulu­tuksen ja Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­haston AV-tuotantotuen ansiosta. Vireillä on useita tuotan­toja eloku­vista TV-sarjoihin.

Maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa käsitel­tiin rahoi­tus­ha­ke­musta Fisherwoman-elokuvalle. Maakun­ta­hal­litus päätti antaa maakun­ta­joh­ta­jalle valtuuden kirjoittaa enintään 100 000 euron arvoisen alustavan sitou­muksen elokuvan rahoit­ta­mi­sesta ja valtuuden tehdä lopul­linen rahoi­tus­päätös tuotan­nolle. Tukea haki suoma­lainen tuotan­to­yhtiö Films Films Films Oy saksa­laisen yhteis­työ­kump­pa­ninsa valtuuttamana.

Kuvaukset käynnis­tyvät Pohjois-Karjalassa jo talvella 2024, mikäli elokuvan muu rahoitus onnistuu. Kustan­nusar­viol­taan noin 14,5 miljoonan euron elokuva tähtää kansain­vä­li­seen levityk­seen. Pohjois-Karjalassa kuvat­tavan osuuden kustan­nusar­vioksi arvioi­daan olevan noin 650 000 euroa.

Katsaus Pohjois-Karjalan tilan­teesta ja näkymistä

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on julkaissut katsauksen maakunnan tilan­teesta ja lähivuo­sien näkymistä.  Katsaus liittyy alueke­hit­tä­mis­kes­kus­te­luihin, ja halli­tus­kau­teen sidottu valtio­neu­voston alueke­hit­tä­mis­päätös valmistuu maalis­kuussa. Katsauk­seen voi tutustua maakun­ta­liiton verkko­si­vuilla https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/PKMKL/kokous/202495–7‑15304.PDF.

Pohjois-Karjalassa keskei­simpiä haasteita ovat työikäisen väestön vähene­minen sekä Venäjän hyökkäys­sodan vaiku­tukset yritysten toimin­tae­del­ly­tyk­siin. Vaikka maakunta on saanut vuosi vuodelta enemmän maahan­muut­to­voittoa ulkomailta (+1 736 vuonna 2023), väestön määrä on laskenut. Pidem­mällä aikavä­lillä väestön ikään­ty­minen aiheuttaa kasvavia haasteita mm. tervey­den­huol­lolle ja osaavan työvoiman saatavuudelle.

Valtio­neu­voston alueke­hit­tä­mis­pää­töksen painopis­teet ovat Kestävä elinvoima ja inves­toinnit, Hyvin­voiva väestö ja yhteisöt sekä Vetovoi­mainen elinym­pä­ristö ja monimuo­toinen luonto. Pohjois-Karjala on ajanut keskus­te­luissa mm. tasapuo­lista saavu­tet­ta­vuutta ja energia­huoltoa sekä Suomen itärajan alueiden elinvoi­mai­suuden turvaa­mista kansal­li­sena tavoit­teena seuraavan EU-ohjelmakauden kriteeristössä.

Maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen alueke­hit­tä­mis­kes­kus­te­lujen tilanteen.

Maakun­taoh­jelma puoli­vä­lissä

Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelma POKAT 2025 on edennyt puoli­vä­liin. Maakun­ta­hal­li­tuk­selle esitel­tiin ohjelman toteut­ta­misen etene­ne­mistä. Maakun­taoh­jelman kahden ensim­mäi­senä aikana on rahoi­tettu 309 kehit­tä­mis­han­ketta 113 miljoo­nalla eurolla. Käytössä on 11 eri rahoi­tus­oh­jelmaa, ja hankkeita toteuttaa 103 eri toimijaa. Maakun­taoh­jelman toteutus perustuu EU-rahoitukseen 96-prosenttisesti.

Eniten hanke­ra­hoi­tusta on kohdis­tunut metsä­bio­ta­lou­teen. Toisena ja kolman­tena listalla ovat hyvin­vointi ja koulutus. Uusina listoille ovat nousseet matkailu ja kaivannaisala.

Maakun­ta­liitto tiedottaa maakun­taoh­jelman toteu­tu­mi­sesta tarkemmin lähem­pänä puoli­vä­li­foo­rumia, joka pidetään 21. maaliskuuta.

Makujen Pohjois-Karjala maakun­ta­päivän teemana

Maakun­ta­hal­litus päätti myöntää maakun­ta­liiton hakemalle maakun­ta­päivän hankkeelle 50 000 euron avustuksen Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Maakun­ta­päivää viete­tään 31.8.–29.9.2024 teemalla Makujen Pohjois-Karjala. Teema tukee vuoden 2024 ruoan ja kulttuurin juhla­vuotta, jota viete­tään Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Maakunnat muodos­tavat yhdessä European Region of Gastro­nomy ‑alueen. Juhla­vuosi kokoaa yhteen kolmen maakunnan toimijat kehit­tä­mään alueen ruokamatkailua.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto tukee maakun­ta­päivän toteu­tuk­sessa yleisö­ti­lai­suuksia, joissa ruoka ja kulttuuri yhdis­tyvät uudella, kiinnos­ta­valla ja osallis­ta­valla tavalla. Maakun­ta­päivän tapah­tumat ovat maksut­tomia ja avoimia kaikille, mutta tapah­tu­missa voi tarjota myös maksul­lisia tuotteita ja palveluja.

Maakun­ta­liitto hakee tapah­tumia ns. kääntei­sellä kilpai­lu­tuk­sella ja tekee hankin­ta­so­pi­muksen 15 toimijan kanssa, jolloin tuki on enintään 3 300 euroa tapah­tumaa kohden. Kilpai­lutus käynnistyy helmi­kuun alussa.

Maakun­ta­kaavan Heinä­veden osa-alue sai lainvoiman

Maakun­ta­hal­litus päätti kuuluttaa voimaan Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, Heinä­veden osa-alueen kaavan. Heinä­veden osa-aluemaakuntakaava hyväk­syt­tiin maakun­ta­val­tuuston kokouk­sessa 4.12.2023, ja päätök­sestä ei valitettu. Kaava-asiakirjat löytyvät maakun­ta­liiton verkko­si­vuilta.

Maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 26.2.2024.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, p. 050 307 4806, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, [email protected]