Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan kehit­tä­jä­pal­kinto yli 700 henkilöä työllis­tä­välle Nevalaisen perheelle

Kahdeksan yrityksen Ouneva Groupin taustalla oleva Nevalaisen perhe on Pohjois-Karjalan maakunnan kehit­täjä vuosi­mallia 2023. Palkinnon saaja julkis­tet­tiin Pohjois-Karjalan uuden­vuoden vastaa­no­tossa, joka järjes­tet­tiin 5.1.2024 Lieksassa.

Tuupo­vaa­ra­lainen Ouneva Group työllistää yli 700 henkilöä, joista reilut 500 Pohjois-Karjalassa. Ouneva Groupilla on kymmenen muovi‑, metalli‑, elektroniikka- ja pinta­kä­sit­te­ly­teh­dasta Pohjois-Karjalassa, Jyväs­ky­lässä ja Virossa. Yli 50-vuotiaan perhey­ri­tyksen omistus on Nevalaisen perheellä. Toimi­tus­joh­taja Mikko Nevalaisen vanhemmat Heikki ja Liisa toivat yrityksen Tuupo­vaa­raan 80-luvun alussa.

Maakunnan kehit­täjä ‑palkinnon myöntävät Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Joensuun nuorkaup­pa­ka­mari. Nuorkaup­pa­ka­marin puheen­joh­taja Antti Matikaisen mukaan Nevalaiset ovat kehit­tä­neet yritys­ryhmää määrä­tie­toi­sesti vientipainotteiseksi.

- Ouneva Group on luonut maakun­taan uutta teollista toimintaa ja uusia työpaik­koja. Se on huomio­nar­voista ja erittäin tärkeää näinä aikoina. Konserni tekee vaikut­tavaa liike­toi­mintaa unohta­matta yhteis­kun­ta­vas­tuuta, työnte­ki­jöiden hyvin­vointia ja ympäris­tö­asioita, Matikainen sanoo.

Ounevan perus­taja, teolli­suus­neuvos Heikki Nevalainen, 82, ja toimi­tus­joh­taja Mikko Nevalainen, 52, koros­tavat osaavan ja sitou­tu­neen henki­löstön merki­tystä menestystekijänä.

- Meillä on ollut monta virstan­pyl­västä, mutta tärkein niistä oli ammat­ti­joh­ta­jien rekry­toi­minen yhtiöihin. Yksi ihminen ei voi hallita miten­kään näin suurta ja monipuo­lista kokonai­suutta. Kaiken kaikkiaan henki­löstö on tärkein voima­va­ramme. Yksi arvois­tamme on yhdessä tekeminen ja juuri se antaa tunteen pysyvyy­destä haasta­vi­nakin aikoina, Mikko toteaa.

Työvoiman saata­vuus on yksi suurim­mista haasteista tänä päivänä. Osaajia tarvi­taan aina tuotannon työnte­ki­jöistä talous­hal­linnon ammattilaisiin.

- Yrityksen alkuai­koina oli vaikea tarjota henki­lös­tölle urapol­kuja, mutta tänä päivänä tilanne on aivan erilainen. Meillä voi kehittyä ja edetä uralla, Heikki kertoo.

Näin voi sanoa Mikon kohdalla, joka aloitti työsken­telyn Tuupo­vaaran tehtaalla 12-vuotiaana koulu­päi­vien jälkeen. Parikym­mentä vuotta sitten tapah­tunut sukupol­ven­vaihdos sujui mutkitta, toisen polven yrittäjä on saanut työrauhan toteuttaa visiotaan.

- Mitään kylätap­pe­luita ei ole tarvinnut järjestää, Heikki sanailee.

Vienti­teol­li­suus tärkeä Suomelle

Ouneva Groupin tavoit­teena on 200 miljoonan euron liike­vaihto vuonna 2030. Vuoden 2023 liike­vaihto asettuu noin 133 miljoo­naan euroon kasvun ollessa noin kolme prosenttia. Mikko Nevalaisen mukaan orgaa­nisen kasvun lisäksi tarvi­taan yritysostoja.

- Koen tärkeänä, että Maakunnan kehit­täjä ‑palkinto halut­tiin antaa tällä kertaa tällai­selle teolli­suus­yri­tyk­selle. Vienti­teol­li­suus on tärkeä Suomelle. Meillä on varsin vakaat näkymät ja mielen­kiin­toisia projek­teja on tulossa.

Vuonna 1993 ensim­mäisen kerran jaetun Maakunnan kehit­täjä ‑palkinnon tavoit­teena on aktivoida asukkaita työsken­te­le­mään yhteisen ja yhä paremman Pohjois-Karjalan hyväksi. Kehit­tä­jä­pal­kinnon saaja on samalla myönteinen esimerkki maakunnan menes­tyk­sestä. Maakunnan kehit­tä­jäksi on valittu muun muassa yrittäjiä, urhei­li­joita, polii­ti­koita ja taiteilijoita.

Maakunnan kehit­täjä: Nevalaisen perhe

  • Lieksa­lais­läh­töinen Heikki Nevalainen perusti kaape­li­liit­timiä valmis­tavan Ouneva Oy:n vuonna 1972 Toija­laan. Toijalan tehtaan tulipalon jälkeen yritys­toi­minta jatkui Virroilla. Muutto Liisa-vaimon synnyin­seu­dulle Tuupo­vaa­raan vuoden­vaih­teessa 1981–82.
  • Ouneva Groupiin kuuluvat nyt: Alsiva Oy (alumiinin ja sinkin paine­valu), Electro-Hill Oü (elekt­ro­niikan sopimus­val­mistus), Eswire Oü (elekt­ro­niikan ja johdin­sar­jojen kokoon­pano), Jotwire Oy (elekt­ro­niikan ja sähköisten järjes­tel­mien sopimus­val­mistus), Ouneva Oy (sähkö­lii­tos­kom­po­nent­tien ja ohutle­vy­me­ka­niikan valmistus), Top Speed Oy (pulve­ri­maa­laus), Valukumpu Oy (ruisku­valu ja muovio­sien sopimus­val­mistus) ja Ase Utra Oy (aseiden äänen­vai­men­ti­mien valmistus).
  • Liike­vaihto vuonna 2022: 131 miljoonaa euroa.
  • Tuotan­nosta noin 30 % menee suoraan vientiin yli 40 maahan. Asiak­kaiden kautta vientiin menee jopa noin 90 % tuotannosta.
  • Asiak­kaita mm. Genelec, Abloy ja Kempower.
  • Konsernin omistus Nevalaisen perheellä.
  • Toimi­tus­joh­taja Mikko Nevalainen (BBA), joka sai valta­kun­nal­lisen yrittä­jä­pal­kinnon lokakuussa 2023.

Lisätiedot: Joensuun nuorkaup­pa­ka­marin puheen­joh­taja Antti Matikainen, p. 040 964 6502, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], Mikko Nevalaisen assis­tentti Henna Hakka­rainen, p. 050 355 6003, [email protected]