Kategoriat
Tiedote Tilastot

Teolli­suuden vahva kasvu loi paljon työpaik­koja Pohjois-Karjalaan

Teolli­suuden vahva kasvu loi paljon työpaik­koja Pohjois-Karjalaan Pohjois-Karjalan teolli­suus­yri­tyk­siin syntyi viime vuonna 658 uutta työpaikkaa, mikä on lähes kuuden prosentin loikka vuoteen 2020 verrat­tuna. Vuoden 2021 lopussa teollisia työpaik­koja oli 11 943. Vuonna 2021 saavu­tet­tiin Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ylläpi­tämän teolli­suus­yri­tys­re­kis­terin 43-vuotisen olemas­saolon viiden­neksi paras kehitys teollisten työpaik­kojen kasvussa. Myönteistä kehitystä tapahtui kaikilla maakunnan keskei­sillä toimia­loilla. Merkit­tä­vintä kasvu […]


Kategoriat
Tiedote

Niiralan rajan­yli­tys­paikan kehit­tä­mistä vauhdi­te­taan investointipaketilla

Tohma­järven Niirala on Suomen ja Venäjän välisistä rajan­yli­tys­pai­koista neljän­neksi vilkkain yli miljoo­nalla vuosit­tai­sella rajan­ylit­tä­jäl­lään. Kyseessä on merkit­tävä kulje­tus­väylä elinkei­noe­lä­mälle ja myös matkailun kehit­tä­mis­suun­ni­telmat ovat pitkällä. Niiralan kansain­vä­lisen rajan­yli­tys­paikan ja sen lähei­syy­teen sijoit­tu­vien toimin­tojen kehit­tä­minen kuuluvat Pohjois-Karjalan kärki­hank­kei­siin. Inves­toin­ti­tar­peet nähdään mieluummin kokonai­suu­tena kuin yksit­täi­sinä toimina, joten Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Suomen tulli, Rajavar­tio­laitos, Tohma­järven kunta ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö […]