Tiedot­teet

Suomi hakee EU-rahoitusta Karjalan radan suunnit­te­luun Imatran ja Joensuun välillä

Suomen valtio hakee EU:n Verkkojen Eurooppa ‑ohjelman liiken­neoh­jel­masta rahoi­tus­tukea kolme miljoonaa euroa Karjalan radan suunnit­te­luun Imatran ja Joensuun välillä.

Imatra–Joensuu-rataosuus on välitys­ky­vyl­tään täysin käytössä vilkkaim­pina päivinä. Yhteys on tärkeä raaka­puu­kul­je­tuk­sille ja metsä­teol­li­suuden tuote­kul­je­tuk­sille. Keskeisiä asioita on myös matka-ajan lyhen­tä­minen henki­lö­lii­ken­teessä. Suunni­tel­luilla toimen­pi­teillä junamatka lyhenisi Joensuusta Helsin­kiin noin 15 minuuttia.

Kaiken kaikkiaan Suomi hakee EU:n Verkkojen Eurooppa ‑ohjel­masta rahoi­tus­tukea 11 liiken­ne­hank­keelle yhteensä 67,2 miljoonaa euroa. Valtio­neu­voston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia torstaina 18. tammikuuta.

EU:n tukira­hoi­tusta on tarjolla tällä hakukier­rok­sella noin seitsemän miljardia euroa etenkin kestävän liiken­teen hankkeille. Euroopan komissio edellyttää kansal­lista rahoi­tusta 50–70 prosenttia hankkeen kokonais­kus­tan­nuk­sista. Komissio tekee rahoi­tus­pää­tökset kesä-heinäkuussa 2024. 

Syrjä­salmen maantie­silta suunnitteluohjelmaan

Maakunnan saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­minen edistyy myös maantieliikenteessä.

Syrjä­salmen maantie­silta (Vt 6) Kiteellä on uutena kohteena Väylä­vi­raston suunnit­te­luoh­jel­massa 2024–2031. Sillan tiesuun­ni­telman laati­mi­seen on osoitettu 400 000 euroa.