Tiedot­teet

Kunta­ko­kouk­sessa luotiin yhteinen tahto­tila matkailun ja alueke­hi­tyksen vahvistamiseksi

Pohjois-Karjalan kuntien poliit­tisten puheen­joh­ta­jien ja piiri­jär­jes­töjen edustajat kokoon­tuivat tiistaina 30.1. kunta­ko­kouk­seen, jossa pohdit­tiin maakunnan matkailun tilan­netta ja tulevai­suuden näkymiä. Samalla keskus­tel­tiin yhteis­työn merki­tyk­sestä sekä maakun­ta­liiton roolista aluekehittäjänä.

Kokouk­sessa todet­tiin, että Pohjois-Karjalan matkailun valtava poten­ti­aali saadaan käyttöön vain yhteis­työn avulla. Yritykset ovat erittäin tärkeitä matkai­lualan kehit­täjiä, ja eri palve­lun­tar­joajat ovat terve­tul­leita mukaan toimialaa vahvis­ta­viin toimen­pi­tei­siin. Julkisen sektorin roolina on tukea matkai­lu­yri­tysten kasvua.

Kunta­ko­kouk­seen osallis­tu­neet päättäjät olivat yksimie­lisiä siitä, että matkailua on kehitet­tävä vastakin maakun­nal­li­sessa yhteis­työssä. He näkevät Business Joensuun uutena keskei­senä kokoa­vana tekijänä ja yhteisen tahdon luojana. Tavoit­teena on matkailun merkit­tävä kasvu.

Maakun­ta­liiton asema halutaan säilyttää

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto jatkaa täyden palvelun kuntayh­ty­mänä, joka keskittyy alueen eduna­ja­mi­seen, alueke­hit­tä­mi­seen, alueiden käyttöön ja yhtei­seen maakunnan markki­noin­tiin. Kunta­ko­kous totesi yksimie­li­sesti, että maakun­ta­liiton toiminta ja talous halutaan pitää nykyi­sellä tasolla.

Kunta­ko­kouk­sessa käytiin läpi yhteisiä onnis­tu­misia maakunnan eduna­ja­mi­sessa viime vuosien ja vuosi­kym­menten aikana. Yhteis­työn tulok­sena Pohjois-Karjalaan on saatu mm. liiken­ne­hank­keita, koulu­tus­paik­koja sekä valtion­hal­linnon toimin­toja. Viime vuosien yhteis­työn tulok­sena ovat synty­neet myös Siun sote ja TE-hallinnon yhteinen alue.

Maakun­ta­liiton toimintaa pitkä­jän­tei­senä alueke­hit­tä­jänä pidetään elintär­keänä. Maakun­ta­liitto nähdään myös yhteis­työ­joh­ta­jana, jonka rooli on maakun­nassa vahva.

Kunta­ko­kouksen järjesti Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto maakunnan poliit­tisten piiri­jär­jes­töjen pyynnöstä.

Lisätiedot: Hanna Räsänen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja, p. 0400 673 114 [email protected], Seppo Eskelinen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuuston puheen­joh­taja, [email protected], p. 050 529 480.