Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan kunnat suunni­tel­mal­li­seen ilmastotyöhön

Ilmas­to­suun­ni­telma on perusta kuntien ilmas­to­työlle. Pohjois-Karjalassa pääpaino on energia­te­hok­kuuden paran­ta­mi­sessa ja päästöjen vähentämisessä.

Heinä­veden, Kontio­lahden, Rääkkylän ja Tohma­järven kunnille sekä Lieksan, Nurmeksen ja Kiteen kaupun­geille lähde­tään laati­maan ilmas­to­suun­ni­telmia Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 2030 ‑hankkeen tukemana. Kunnan ilmas­to­suun­ni­telman tulee sisältää muun muassa tavoit­teen kasvi­huo­ne­kaa­sujen päästöjen vähentämiseksi.

- Meillä kuntien ilmas­to­suun­ni­telmia tai vastaavia on laadittu tähän mennessä vain Joensuussa ja Liperissä. Vaikka suunni­tel­ma­pa­peri ei vielä tarkoita mitään, antaa se työlle tavoit­teet, reunaehdot ja toimen­pi­teet, miten tavoit­tee­seen on mahdol­lista päästä, sanoo projek­ti­pääl­likkö Eetu Ahlberg.

Touko­kuun loppuun 2026 kestävän hankkeen työruk­ka­sina ovat Ahlbergin lisäksi ilmas­to­koor­di­naat­torit Sanni Penttinen ja Heidi Tiainen.

Kokonais­pääs­töjä leikattu nyt noin 40 prosenttia

Hankkeen päätäh­täin on vuodessa 2030. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitou­tunut alueen Hinku-kuntien kanssa vähen­tä­mään maakunnan kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

- Tavoite on kova, sillä kokonais­pääs­töjä on leikattu tähän mennessä vajaat 40 prosenttia, Eetu Ahlberg kertoo.

Kyseessä ei ole pelkäs­tään päästöjen leikkaa­minen, samalla hankkeessa pyritään luomaan uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia ja työpaik­koja ja näin lieven­tä­mään turpeen energia­käy­töstä aiheu­tuvia vaiku­tuksia kestä­vällä tavalla.

- Nyt ensim­mäi­sessä vaiheessa keski­tymme ilmas­to­suun­ni­telman luomi­seen, mikä toimii vahvana perus­tana kunnan ilmas­to­työlle. Toisessa vaiheessa koros­tamme konkreet­tisia toimen­pi­teitä, kuten energia­te­hok­kuuden paran­ta­mista ja päästöjen vähentämistä.

Nuoret mukaan ilmastotyöhön

Hankkeessa ediste­tään myös kierto­ta­loutta ja jakamis­ta­loutta sekä turve­tuo­tan­toa­lueiden jälkikäyttöä.

Lisäksi hanke ottaa nuoret mukaan ilmas­to­työhön. Toimin­ta­mallit suunni­tel­laan yhdessä nuorten kanssa.

- Toimen­pi­teiden vaikut­ta­vuus nousee esiin ilmas­to­vies­tin­nässä. Viestimme avoimesti kuntien ilmas­to­työn edisty­mi­sestä, mikä osaltaan lisää kunta­laisten ja muiden sidos­ryh­mien ymmär­rystä asiasta ja innostaa osallis­tu­maan, Eetu Ahlberg sanoo.

Hanke tuottaa muun muassa Pohjois-Karjalan ilmas­to­vahti ‑verkko­si­vuston.

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 2030 ‑hankkeen kesto on 1.1.2024–31.5.2026. Hankkeelle on myönnetty tukea 442 999 euroa Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahas­tosta (JTF).

Lisätiedot: projek­ti­pääl­likkö Eetu Ahlberg, p. 050 340 9009, [email protected], ilmas­to­koor­di­naat­tori Sanni Penttinen, p. 050 570 0722, [email protected], ilmas­to­koor­di­naat­tori Heidi Tiainen, p. 050 571 0539, [email protected]