Elintar­vi­ke­teol­li­suus ja matkailu Pielisen Karjalan valopilkut

Vuoden 2023 jälki­puo­lisko oli ennakoi­tuakin synkempi Pielisen Karjalan seudulla. Esimer­kiksi Lieksassa yritysten liike­vaihdon alamäki jatkui niin, että koko vuoden yhteen­las­kettu liike­vaihdon alenema oli noin 191 miljoonaa euroa (-25,2 %).

Teolli­suu­dessa nähtiin myös konkurs­seja, joista merkit­tä­vimmät olivat HBR Finland Oy:n ja Green Fuel Nordic Oy:n konkurssit, jotka johtivat noin sadan henkilön työpaikan menetyk­seen. Työ- ja elinkei­no­mi­nis­teriö myönsikin viime vuoden lopulla Lieksan kaupungin alueelle 150 000 euroa paikal­lisen äkillisen raken­ne­muu­toksen (PÄRM) koordi­naa­tio­ra­hoi­tusta. Projek­ti­pääl­likön rekry­tointi on suori­tettu ja hanke käynnis­tetty. Tavoit­teena on uuden kasvun edelly­tyk­sien löytä­minen, tarvit­ta­vien kehit­tä­mis­sel­vi­tysten toteut­ta­minen, toimeen­pano ja vaikuttaminen.

Synkkien talous­uu­tisten keskellä koko Pielisen Karjalan seutu­kunnan tasolla huomioi­tavaa on elintar­vi­ke­teol­li­suuden edelleen jatkuva kasvu (+5,3 %) ja majoitus- ja ravit­se­mus­toi­minnan kasvu (+5,1 %). Vuoden aikana myös aloitet­tiin tai valmistui useita suuria inves­toin­teja, joilla luodaan lähtö­ase­telmaa uuteen nousuun. Esimer­kiksi Pielisen Bio Oy:n biokaa­su­lai­toksen tuotanto käynnistyy tulevana syksynä.

Myös nurmes­lai­sille yrityk­sille (53 yritystä) tämän vuoden alussa tehty kartoitus kertoo, että luotta­musta löytyy tulevaan. Yli puolet vastan­neista yrityk­sistä uskoi liike­toi­minnan näkymien pysyvän ennal­laan, ja jopa yli 30 % näki tämän vuoden liike­toi­min­ta­ti­lan­teen edellistä vuotta parem­pana. Luotta­vai­simmin kuluvaan vuoteen suhtau­tuivat Nurmeksen isoimmat työnan­ta­jay­ri­tykset, joilla suurim­malla osalla tavoit­teena on kasvattaa liikevaihtoa. 

Myöntei­senä signaa­lina nousi esiin inves­toin­ti­suun­ni­telmat tälle ja lähivuo­sille, joita oli peräti 62 % vastaa­jista. Suurin osa inves­toin­neista kohdistuu konei­siin ja laittei­siin, toimi­ti­loihin on suunnit­teilla toiseksi eniten investointeja. 

Kokonai­suu­des­saan tulevai­suuden näkymät ovat edelli­sistä huoli­matta usvaiset – joko pohja on saavu­tettu, vai mennäänkö edelleen alaspäin? Venäjän hyökkäys­so­dassa Ukrai­naan ei näy laantu­misen merkkejä, joten sen vaiku­tukset heiken­tävät yritysten toimin­taym­pä­ristöä edelleen. Inflaa­tio­pai­neet ovat helpot­ta­neet, mutta nähtä­väksi jää, milloin tämä näkyy laske­vina korkoina, minkä uskotaan piris­tävän taloutta euroalueella.

Heikki Rusanen
toimi­tus­joh­taja
Lieksan Kehitys Oy LieKe

Minna Heikinen
toimi­tus­joh­taja
Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus PIKES