Lähikuva fotoniikkalaitteista laboratoriossa.

Itä-Suomen kolmen maakun­taoh­jelman ulkoinen arviointi on käynnistynyt

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakun­ta­liitot ovat käynnis­tä­neet Itä-Suomen maakun­taoh­jel­mien arvioinnin. Arvioin­nissa tarkas­tel­laan vuosien 2022–2025 maakun­taoh­jel­mien tavoit­teiden toteu­tu­mista ja vaiku­tuksia sekä toteu­te­taan mukana olevien Itä-Suomen maakun­tien toimin­taym­pä­ristön tulevai­suutta käsit­te­levä skenaa­rio­työs­ken­tely. Arviointi tuottaa tietoa tulevan maakun­taoh­jel­ma­kauden 2026–2029 linjausten laati­misen tueksi.

Arvioinnin tavoit­teena on tarkas­tella Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakun­taoh­jel­mien 2022–2025 tavoit­teita, toteu­tusta, vaikut­ta­vuutta ja toimeen­panoa. Arvioin­nissa tarkas­tel­laan lisäksi maakun­taoh­jel­mien painopis­te­va­lin­tojen onnis­tu­mista, hyötyjä sekä käyttö­kel­poi­suutta. Arviointi tuottaa tietoa tulevan maakun­taoh­jel­ma­kauden 2026–2029 linjausten laati­misen tueksi.

Arvioinnin kohteena olevien kolmen Itä-Suomen maakunnan maakun­taoh­jel­missa 2022–2025 koros­tuvat sisäl­löl­li­sesti ja tavoi­te­ta­solla esimer­kiksi kestä­vään kasvuun, älykkää­seen erikois­tu­mi­seen, ilmas­toon ja ympäris­töön liittyvät teemat. Kolmen maakunnan tasolla keskeisiä tulevai­suuden kysymyksiä ovat mm. biota­lous, vähähii­li­syys ja uusiu­tuvan energian tuotanto, saavu­tet­ta­vuus, väestön huolto­suhde ja osaava työvoima ja digitaa­li­suus. Kokonai­suu­des­saan tavoit­teet heijas­tavat maakun­tien pyrki­myksiä vastata alueiden kehit­tä­misen ja kansal­lisen ja globaalin toimin­taym­pä­ristön tuomiin haastei­siin ja mahdollisuuksiin.

Arviointi pohjautuu dokument­tia­na­lyy­siin, asian­tun­ti­ja­haas­tat­te­luihin, sähköi­seen kyselyyn ja osallis­ta­viin työpa­joihin. Osana arviointia kuullaan laajasti maakun­tien liittojen edustajia, maakun­taoh­jel­mien toteu­tuk­sessa mukana olevia tahoja sekä keskeisten sidos­ryh­mien näkemyksiä.

Arvioinnin toteuttaa Owal Group Oy. Arviointi toteu­te­taan huhti­kuun ja kesäkuun 2024 välisenä aikana.

Lisätie­toja:

Sinikukka Pyykkönen, Manager, Owal Group Oy, [email protected], puh. 040 846 0846, Pia Pitkänen, alueke­hi­tys­asian­tun­tija, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, [email protected], puh. 040 559 2210