Liike­toi­min­ta­nä­kymät vakaat Nurmeksessa

Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus kontaktoi 53 yritystä alkuvuonna. Yli puolet vastan­neista yrityk­sistä uskoi liike­toi­minnan näkymien pysyvän ennal­laan, ja jopa yli 30 % näki tämän vuoden liike­toi­min­ta­ti­lan­teen edellistä vuotta parem­pana. Luotta­vai­simmin kuluvaan vuoteen suhtau­tuivat Nurmeksen isoimmat työnan­ta­jay­ri­tykset, joilla suurim­malla osalla tavoit­teena on kasvattaa liikevaihtoa. 

Myöntei­senä signaa­lina nousi esiin inves­toin­ti­suun­ni­telmat tälle ja lähivuo­sille, joita oli peräti 62 % vastaa­jista. Suurin osa inves­toin­neista kohdistuu konei­siin ja laittei­siin, toimi­ti­loihin on suunnit­teilla toiseksi eniten investointeja.

Epävar­muus suhdan­ne­ke­hi­tyk­sestä heijastuu rekry­toin­teihin, lähes 80 % vastan­neista yrityk­sistä ei suunnit­tele uusien työnte­ki­jöiden palkkaamista.

Sen sijaan saadut vastaukset suunni­tel­tujen sopeut­ta­mis­toi­men­pi­teiden osalta yllät­tivät myöntei­sesti. Peräti 80 % vastaa­jista katsoi ainakin alkuvuonna, ettei ole tarvetta sopeut­ta­mi­seen. Mikäli sopeut­ta­mis­toi­men­pi­tei­siin nähtiin tarvetta, keino­va­li­koi­massa oli lomau­tukset, työviikon lyhen­tä­minen tms. irtisa­no­misten sijaan.

Poliit­tisten lakkojen vaiku­tuk­sina yritykset nostivat esiin mm.  raaka-aineiden saata­vuuden heiken­ty­misen tai vienti­kul­je­tusten vaikeutumisen.

Minna Heikkinen
toimi­tus­joh­taja
Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus Oy PIKES