2024–2025 BIOSYS North Karelia
Inter­na­tional Growth Ecosystem

Pohjois-Karjalan Metsä­bio­ta­louden ja Uniikin ruoan kansain­vä­lisen kasvun ekosys­teemi — BIOSYS Japani

BIOSYS-hankkeen tavoit­teena on kasvattaa Pohjois-Karjalan alueen metsä­bio­ta­louden sekä ruoan­tuo­tannon tutkimus-kehitys-innovaatio-koulutus-yhteistyötä, elinkei­nojen elinvoi­mai­suutta sekä kansain­vä­li­syyttä ja kilpai­lu­kykyä yhteis­työssä Japanin alueiden (Nagano, Hokkaido, mahdol­li­sesti myös muiden) kanssa.

Hanke vahvistaa aikai­sem­massa hankkeessa (Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022) raken­nettua tiivistä yhteyttä Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon prefe­tuu­ri­hal­linnon, Inan kaupungin sekä Hokkaidon ja Tokion alueen metsä-biokiertotalouden sekä elintar­vi­ke­sek­torin toimi­joiden välillä.

Yhteis­työn eri tasot huomioi­daan ekosys­teemin toimin­nassa niin maakun­tien välisessä yhteis­työssä, kuin myös alueiden toimi­joiden keski­näisen tunnet­tuuden ja verkos­tossa kulke­vien molem­min­puo­listen toimien raken­ta­mi­sessa, sekä tutkimuslaitos-korkeakoulutoimijoiden konkreet­tisten uusien hankkeiden raken­tu­mi­sessa. Hanke tarjoaa alueen TKI- sekä yritys­toi­mi­joille Ekosys­teemin ja verkoston käyttöön ja tukee toimin­nal­laan kansain­vä­lisen kasvun raken­tu­mista Suomen ja Japanin alueiden ja maakun­tien välisessä yhteistyössä.

Hankkeen luomien uusien sekä olemasssa olevien verkos­tojen kautta mahdol­listuu pitkä­jän­teinen Pohjois-Karjalan toimi­joiden kasvu kv-markkinoille. Vasta­vuo­roi­sesti, myös Japanin alueiden toimi­joille hanke avaa kanavat Pohjois-Karjalan tarjoa­miin yhteis­työn mahdollisuuksiin.

Keskei­sinä teemoina hankkeessa ovat

  • Ekosys­tee­miyh­teis­työn raken­ta­minen ja aluei­den­vä­linen yhteistyö ja ‑toimin­ta­mallit
  • Metsä­bio­ta­louden tekno­lo­gioiden kestävyysarviointi
  • Metsä-biokiertotalouden ja sektoria tukevien yritysten kansain­vä­lisen verkoston raken­ta­misen ja kasvun mahdol­lis­ta­misen polut
  • Puura­ken­ta­misen, puunhan­kinnan ja puual­lo­kaa­tion yhteis­toi­minta ja ‑pilotit

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto osallistuu ryhmä­hank­kee­seen osato­teut­ta­jana. Maakun­ta­lii­tolla on aluehal­lin­to­vi­ran­omai­sena yhteis­työn edistäjän ja ”ovien avaajan” rooli tukemassa hanke­part­ne­reiden ja muiden pohjois­kar­ja­laisten tahojen toimintaa japani­laisten ja etelä­ko­rea­laisten kanssa. 

Yhteis­työssä maakun­ta­liitto ja Luke vastaavat hankkeen viestin­nästä ja markki­noin­nista koko ekosys­teemin toiminnan ja tapah­tu­mien osalta. Maakun­ta­liitto vastaa alueiden välisestä yhteis­työstä ja laaja-alaisten strate­gioiden ja ohjel­mien osaamisen siirron ja oppimisen yhteis­työstä japani­laisten viran­omais­kump­pa­nien kanssa.

Hankkeen kesto: 1.12.2023–30.11.2025

Rahoitus: Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelma, Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto — JTF, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hanke­toi­mijat: Luonnon­va­ra­keskus LUKE (pääto­teut­taja), osato­teut­tajat: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Itä-Suomen yliopisto ja ProAgria Itä-Suomi ry

Haluatko liittyä mukaan verkostoon?

Olemme raken­ta­neet aluehal­lin­non­to­teut­ta­jien, tutki­joiden, kehit­tä­jien ja koulu­tus­toi­mi­joiden sekä yritysten yhteis­työllä toimivat yhteydet ja verkos­toja molem­pien maiden ja niiden alueiden välille vuosina 2020–2023. Nyt on aikasiirtyä tositoi­miin käytännön liiketoiminta‑, koulutus- ja kehittämisyhteistyössä.

Otamme mielel­lämme verkos­toomme mukaan lisää toimi­joita ja tuemme yhdessä kansain­vä­li­sessä vuoro­vai­ku­tuk­sessa kansain­vä­listä kasvua koko maakunnan osaajien voimin. Täytä alla oleva lomake niin otamme Sinuun yhteyttä!

    Liitä mukaan yhden sivun esitys yritys­pro­fii­lista (nimi, palvelun/tuotteen kuvaukset, 2–3 tuote­kuvaa, yhteys­hen­kilö, sähkö­posti, puhelin, URL)

    * pakol­linen kenttä 

    Lisätie­toja