Joensuun asema fotoniikan johta­vana keskuk­sena vahvistuu

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä (MYR) päätti antaa sitovan puoltavan lausunnon Itä-Suomen yliopiston inves­toin­ti­hank­keelle, joka tukee merkit­tä­västi Joensuun kampuksen Fotoniikan tutki­mus­kes­kuksen toimintaa.

Yliopis­tolle hankit­tava elekt­ro­ni­sä­de­kir­joitin parantaa huomat­ta­vasti fotoniikka-alan yritysten alueel­lisia toimin­tae­del­ly­tyksiä, tutkimus- tuotekehitys- ja innovaa­tio­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia sekä kilpai­lu­kykyä mahdol­lis­taen suuren näyte­koon ja kirjoi­tus­no­peuden sekä korkean tarkkuuden ansiosta. Laitea­sen­nuksen arvioi­daan tapah­tuvan kesällä 2026.

Yliopisto haki inves­toin­nille rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton EAKR-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa. Hankkeen kokonais­kus­tannus on noin 2,5 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion rahoi­tuksen osuus on 1,5 miljoonaa.

Joensuu on yksi Euroopan johta­vista fotoniik­kao­saa­misen keskuk­sista. Fotoniikka on myös kaupungin painopis­teala, jota kehite­tään osana valta­kun­nal­lista Innokaupungit-verkostoa.

Hyvin­voin­tialue on uusi, merkit­tävä toimija aluekehityksessä

Maakunnan yhteis­työ­ryhmä antoi sitovan puoltavan lausunnon myös hanke­pa­rille, jonka tavoit­teena on kehittää ja tuottaa uusia Pohjois-Karjaan sote- ja hyvin­voin­tialan palveluja.

Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymän, Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tia­lueen ja Joensuun kaupungin yhtei­sessä INNO Pohjois-Karjala – sote- ja hyvin­voin­tialan kestävät palvelut ja innovaa­tiot ‑kehit­tä­mis­hank­keessa mm. käynnis­te­tään oppilai­tosten ja työ- ja elinkei­noe­lämän yhteistyö edistä­mään sote- ja hyvin­voin­tialan kehitys­tar­peita ja liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia. Samalla tuetaan uusien tekno­lo­gioiden kehit­tä­mistä ja käyttöön­ottoa sosiaali- ja tervey­sa­lalla sekä kunnissa.

Maakun­ta­liitto myöntää vuoden 2026 loppuun kestä­välle kehit­tä­mis­hank­keelle EU:n ja valtion rahoi­tusta 474 593 euroa. Hankkeen rinnalla kulke­valle inves­toin­ti­hank­keelle maakun­ta­liitto myöntää rahoi­tusta 382 249 euroa. Inves­toin­tio­siossa kokeil­laan monia uuden­laisia hyvinvointi- ja terveys­tek­no­lo­gian ratkai­suja. Siinä perus­te­taan mm. etävas­taan­oton studio, jossa voi kokeilla, testata ja kehittää uusia etäpal­ve­lu­rat­kai­suja sekä toteuttaa etäkun­tou­tusta ja ‑terapiaa.

MYR:lle saatet­tiin myös tiedoksi kahdeksan hanke­ha­ke­musta, jotka on käsitelty sihtee­ristön kokouk­sissa 27.2., 20.3. ja 21.5. Niihin voi tutustua osoit­teessa https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024106–6.

EU-rahastojen hallin­ta­jär­jes­telmä vaikeut­tanut hankkeiden etenemistä

Yhteis­työ­ryhmä sai tiedok­seen Etelä-Savon maakun­ta­liiton, Kainuun liiton, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Pohjois-Savon liiton huole­nil­mauksen EURA 2021 ‑järjes­telmän toimi­mat­to­muu­desta, hanke­to­teut­ta­jien oikeus­tur­vasta ja ohjel­ma­kauden tavoit­teiden vaarantumisesta.

Työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riön vastuulla oleva järjes­telmä ei ole vielä­kään tekni­sesti täysin valmis, vaikka Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelma on jo puolivälissä.

EURA 2021 ‑järjes­telmän osatoi­min­tojen valmis­tu­mi­sai­ka­taulut jopa yli vuoden viivei­neen ovat rapaut­ta­neet luotta­musta ja uskoa hallin­to­vi­ran­omaisen toimin­taan. Samalla koko ohjelman tavoit­teet ja tulokset ovat vaaran­tu­neet. Ohjel­ma­kauden täysi­mää­räinen toteu­tu­minen hanke­toi­minnan tulosten suhteen on jo kärsinyt vahinkoa, huole­nil­mauk­sessa kerrotaan.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 19.9.2024.

Lisätie­toja