JTF-rahoitusta haetta­vissa kuntien perus­ra­ken­teen investoinneille

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on avannut Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) haun (POKLII-016) kuntien toteut­ta­mille, yritysten toimin­tae­del­ly­tyksiä tukeville, perus­ra­ken­teen inves­toin­ti­hank­keille. Haku on avoinna 2.5.2024 lähtien ja hakemuksia voi jättää EURA 2021-järjestelmässä 30.9.2024 saakka. Haetta­vana on yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

JTF-rahaston toimien tavoit­teena on korvata kestä­vällä tavalla turpeen energia­käytön luopu­mi­sesta aiheu­tuvat talou­del­liset ja sosiaa­liset vaiku­tukset. Haku on kohden­nettu kuntien perus­ra­ken­teen inves­toin­ti­tu­ki­hank­keille, jotka edesaut­tavat elinkei­nojen monipuo­lis­tu­mista, uudis­tu­mista ja kasvua sekä edistävät bio- ja kierto­ta­loutta. Kysee­seen voivat tulla mm. bio- ja kierto­ta­louden termi­naa­lia­lueet sekä yritys­toi­minnan kasvua ja kilpai­lu­kykyä paran­tavat teollisuusalueet.

Tukea voidaan myöntää vain sellai­seen toimin­taan, jolla on vaiku­tuksia alueen kehit­tä­mi­seen laajemmin kuin yksit­täisen yrityksen liike­toi­minnan kehit­tä­misen kannalta.

Rahoi­tet­ta­vien hankkeiden tulee toteuttaa Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman tavoit­teita sekä Pohjois-Karjalan alueel­lisen oikeu­den­mu­kaisen siirtymän suunni­telmaa. Lisäksi hankkeiden tulee olla POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman mukaisia.

Hakuinfo 23. elokuuta

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto järjestää hakua koskevan hakuinfon kaikille rahoi­tuksen hakemi­sesta kiinnos­tu­neille perjan­taina 23.8. kello 9–10. Info pidetään Teams-etäyhteydellä ja se ei vaadi ennakkoilmoittautumista

Lisätie­toja