Ilmakuva suoalueesta, jossa myös havumetsää ja lampi.

NPA-rahaa tulee myös Pohjois-Karjalaan – uusi hakukierros avautuu 11.6.

Interreg NPA 2021–2027 eli Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman seuran­ta­ko­mitea kokoontui 29. touko­kuuta Mikke­lissä. Komitea myönsi määrä­ra­hoja uusille, neljännen hakukier­roksen hankkeille yli 6 miljoonaa euroa, mikä nosti ohjelman rahoi­tus­si­tou­musten määrän 21,8 miljoo­naan euroon eli 46 prosent­tiin hankkeiden rahoit­ta­mi­seen tarkoi­te­tusta budjetista. 

Haussa saatiin 19 hakemusta, jotka ohjel­ma­sih­tee­ristö arvioi hyväksyttävyys‑, tukikelpoisuus- ja laatu­kri­tee­rien perusteella. 

Hyväk­sy­tyissä hankkeissa on mukana yhteensä 47 kumppania Suomesta, Grönlan­nista, Islan­nista, Irlan­nista, Norjasta ja Ruotsista. Eniten kumppa­neita on Irlan­nista (28 %), Suomesta (23 %), Ruotsista (19 %), Islan­nista (15 %), Norjasta (13 %) ja yksi kumppani Grönlan­nista. Färsaaret ei osallis­tunut tähän hakuun.

Suoma­laisia toimi­joita on mukana kahdek­sassa hyväk­sy­tyssä hankkeessa. Eniten toimi­joita on mukana Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Savosta ja Lapista, mutta NPA-rahaa tulee myös Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Karjalaan.

Jakau­tu­minen toimintalinjoittain

Haku oli avoin kaikille kolmelle ohjelman toimin­ta­lin­jalle erityis­ta­voi­tetta 1.3 lukuun ottamatta. Toimin­ta­linja 3 oli avoin sekä pieni­muo­toi­sille valmiuk­sien kehit­tä­mis­hank­keille että varsi­nai­sille hankkeille.

Hyväk­sytyt hankkeet kattavat kaikki kolme ohjelman toimin­ta­linjaa. Toimin­ta­lin­jaan 1 (innovoin­ti­val­miudet) hyväk­syt­tiin kolme uutta hanketta, toimin­ta­lin­jaan 2 (ilmas­ton­muutos ja luonnon­va­rojen riittä­vyys) kaksi hanketta ja toimin­ta­lin­jaan 3 (yhteis­työ­mah­dol­li­suudet) neljä hanketta. 

Haku käynnissä syyskuun loppuun

Seuran­ta­ko­mitea vahvisti myös viidennen hakukier­roksen ehdot. Haku järjes­te­tään 11.6.–30.9. Varsi­naisia hankkeita voi jättää kaikkiin kolmeen toimin­ta­lin­jaan ja toimin­ta­lin­jaan 3 myös ylikan­sal­lista yhteis­työ­ka­pa­si­teettia kehit­täviä pieni­muo­toisia hankkeita.

Valmis­te­lu­han­ke­ha­ke­muksia ei tässä vaiheessa oteta vastaan.

Ohjel­ma­sih­tee­ristö järjestää hakuta­pah­tuman tiistaina 11. kesäkuuta kello 14 alkaen. Ilmoit­taudu mukaan alla olevan linkin kautta.