Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen osaaminen NPA-ohjelman vuosi­kon­fe­renssin aiheena

Pohjoinen osaaminen NPA-ohjelman vuosi­kon­fe­renssin aiheena  Pohjoinen periferia ja arktinen (NPA) ‑ohjelman vuosi­kon­fe­renssi pidetään 8. marras­kuuta Ruotsin Skellef­teåssa. Tänä vuonna teemana on Pohjoinen osaaminen. Yhtenä aiheena on, kuinka NPA-projekteilla voidaan tukea osaavan työvoiman houkut­te­le­mista ja kotout­ta­mista Euroopan harvaan asutuilla alueilla. Tapah­tu­maan ilmoit­tau­tu­minen on avattu ja päättyy 8.10. Lisätiedot: Paula Mikkola, NPA-ohjelman kansal­linen kontak­ti­hen­kilö, p. 040 711 8380


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden hakukierros auki!

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden hakukierros auki! Interreg Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelma (NPA) avasi 23.8.2023 haun valmis­te­lu­hank­keille. Hakemuksia voi jättää 22. syyskuuta klo 12.00 (Keski-Euroopan aikaa) saakka. Hakepää­tökset tehdään marras­kuun loppu­puo­lella ja hankkeet voivat käynnistyä joulu­kuun alusta. Valmis­te­lu­pro­jek­tien tarkoi­tuk­sena on kehittää hankei­deaa sisältöä, laatua ja rahoi­tus­oh­jelman tavoit­tei­siin sopivuutta. Valmis­te­lu­hank­keissa selvi­te­tään hankkeen tarvetta loppukäyttäjien […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden haku käynnissä

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden haku käynnissä Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman toinen valmis­te­lu­hank­keiden haku on avautui tänään 15.2. Haku päättyy keski­viik­kona 8.3.2023 kello 12.00 CET. Valmis­te­lu­hank­keet ovat tärkeä työkalu hyvälaa­tuisten päähan­ke­ha­ke­musten kehit­tä­mi­sessä. Niiden tarkoi­tuk­sena on kehittää hankei­deoita tarkem­paan ja kohden­ne­tum­paan suuntaan, selvittää hankkeen tuotosten tarvetta loppu­käyt­tä­jien ja sidos­ryh­mien keskuu­dessa sekä rakentaa ylikan­sal­lisia kumppa­nuuksia. Pohjoinen […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman varsi­nainen haku lähestyy

Uuden Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman ensim­mäinen varsi­nainen haku on tarkoitus toteuttaa 17.3.–20.6.2022. Vuosien 2021–2027 Interreg NPA-yhteistyöohjelma on raken­nettu aikai­sem­pien ohjel­mien hyvien kokemusten pohjalta. Ohjelma-alue on nyt hieman supis­tunut niin, että Pohjois-Irlanti ja Skotlanti eivät enää kuulu varsi­nai­seen ohjelma-alueeseen. Norjankin ohjelma-alue muuttui niin, että mukana ovat kaksi pohjoi­sinta maakuntaa, Nordland ja Troms-Finnmark. Sen sijaan Irlannista […]