Kuva Kolin jylhistä vaaroista ilta-auringossa

Suurten eloku­va­tuo­tan­tojen sarja jatkuu Pohjois-Karjalassa: Antti J. Jokinen ohjaa Kaleva­laan pohjau­tuvan elokuvan

Ohjaaja Antti J. Jokisen Kalevala: Kullervon tarina ‑elokuvan kuvaukset käynnis­tyvät Pohjois-Karjalassa syksyllä 2024. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus päätti myöntää tuotan­nolle av-tuotantotukea 150 000 euroa Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta.

Kansal­li­seen levityk­seen tuleva toimin­tae­lo­kuva kuvataan pääosin Pohjois-Karjalassa. Maakun­nassa toteu­tet­tavan osuuden kustan­nusarvio on miljoona euroa. Tavoit­teena on myös, että maakun­nassa voidaan hyödyntää Kalevala-teemaa muun muassa matkai­lussa eloku­va­tuo­tannon jälkeen.

Tulevai­suus­ra­has­tosta myönnetty tuki on taval­lista suurempi, muun muassa alkuvuo­desta paljon julki­suutta saaneen, Emma Thomp­sonin tähdit­tämän Fisherwoman-elokuvan kuvauk­siin Kolilla maakun­ta­liitto myönsi 100 000 euron tuen.

- Kansal­li­seepos Kalevalaa ei voi ohittaa, kun puhutaan karja­lai­suu­desta. Tämä tuotanto kytkeytyy selkeästi Pohjois-Karjalaan ja tuo maakuntaa vahvasti esille. Tulevai­suus­ra­haston tuen ehtona on myös se, että myönnetty rahoitus käyte­tään maakun­nassa synty­viin kuluihin, maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen sanoo.

Kullervon tarina on Jokisen Storm Inc. ‑tuotan­to­yh­tiön ja ReelMedia Oy:n yhteis­tuo­tanto. Yhtiöt tiedot­tavat eloku­vasta tarkemmin syksyllä.  Elokuvan muita yhteis­työ­kump­pa­neita ovat SF Studios, Suomen eloku­va­säätiö ja Yleis­radio. Eloku­va­säätiö julkaisi tuotannon tukipää­töksen viime keskiviikkona.

Seuraavan maakun­taoh­jelman valmis­telu käyntiin

Maakun­ta­hal­litus hyväksyi Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman 2026–2029 työoh­jelman ja päätti käynnistää ohjelman valmistelun.

Maakun­taoh­jelma on lakisää­teinen alueke­hi­tys­oh­jelma, jossa esite­tään maakunnan erityis­piir­tei­siin ja mahdol­li­suuk­siin perus­tuvat kehit­tä­misen tavoit­teet. Ohjelman toimia rahoi­te­taan Pohjois-Karjalassa pääsään­töi­sesti EU:n alueke­hit­tä­mis­va­roin. Kuluvan maakun­taoh­jel­ma­kauden toteuma on tällä hetkellä 350 kehit­tä­mis­han­ketta, joita on rahoi­tettu noin 130 miljoo­nalla eurolla.

Maakun­taoh­jelman laadinnan yhtey­dessä päivi­te­tään vuoteen 2045 ulottuva Pohjois-Karjalan maakun­ta­suun­ni­telma. Samalla valmis­tel­laan myös tulevaa EU:n rahoi­tus­kautta, joka käynnistyy vuonna 2028. Siihen sisäl­tyvät alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ratkaisut vaikut­tavat keskei­sesti Pohjois-Karjalan kehitykseen.

Maakun­ta­kaavan ensim­mäinen vaihe voimaan

Maakun­ta­hal­litus päätti panna täytän­töön maakun­ta­val­tuuston 13.6.2022 tekemän hyväk­sy­mis­pää­töksen Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2024 ensim­mäi­sestä vaiheesta ja kuuluttaa se voimaan elokuun alussa.

Monivai­hei­seen kaava­pro­ses­siin sisältyi myös valitus. Suomen luonnon­suo­je­lu­liiton Pohjois-Karjalan piiri valitti kaavasta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen vaatien turve­tuo­tan­toon liitty­vien ratkai­sujen kumoa­mista kokonai­suu­des­saan. Hallinto-oikeudessa kaavasta poistet­tiin neljännes turve­tuo­tan­toon sovel­tu­vasta pinta-alasta. Piiri ei tyytynyt ratkai­suun, vaan haki valitus­lupaa korkeim­malta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus eväsi valitus­luvan 15.5.2024.

Maakun­ta­kaavan toisen vaiheen luonnok­sessa 24 tuulivoimala-aluetta

Energia­huol­toon ja maisema-alueisiin painot­tuvan maakun­ta­kaavan 2040 toisen vaiheen valmis­telu on edennyt luonnos­vai­hee­seen. Maakun­ta­hal­litus päätti hyväksyä luonnoksen ja asettaa sen nähtä­ville elokuun alussa.

Kaava­luon­nok­sessa osoite­taan nykyinen sekä kehitet­tävä energia­siir­to­verkko (110 kV ja 400 kV) keskei­sine sähkö­ase­mi­neen ja voima­lai­tok­si­neen. Maakun­ta­kaa­va­luon­nok­sessa esite­tään tausta­sel­vi­tysten perus­teella 24 kappa­letta tuuli­voi­ma­loiden alueita, joiden yhteen­las­kettu pinta-ala on noin 740 neliökilometriä. 

Valta­kun­nal­li­sesti arvok­kaita maisema-alueita luonnok­sessa esite­tään 12 kappa­letta valtio­neu­voston hyväk­symän täyden­ny­sin­ven­toinnin mukai­sesti, ja niiden kokonaispinta-ala on 46 449 hehtaaria. Lisäksi luonnok­sessa esite­tään päivi­tet­tyinä 45 maakun­nal­li­sesti arvokasta maisema-aluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 53 784 hehtaaria. Luonnok­sessa esite­tään myös 340 luoki­teltua pohja­ve­sia­luetta, joiden pinta-ala on yhteensä 1 263 neliökilometriä.

Maakun­ta­hal­litus toivottaa hyvää kesää. Seuraava kokous on 26.8.

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Räsänen, p. 050 514 3582, [email protected] maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected], alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, p. 050 307 4806, [email protected], alueke­hi­tys­asian­tun­tija Pia Pitkänen, p. 040 559 2210, [email protected], aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Pasi Pitkänen, p. 040 083 2572, pasi.pitkä[email protected]