Leevi Ikäheimo poseeraa Kolin huipulla.

Viemme Sideways-festivaaleille lämpöä ja pehmeyttä

Muoti­suun­nit­te­lija Leevi Ikäheimo suunnit­teli asun, joka reagoi koske­tuk­seen. Luomusta pääsee ihaste­le­maan huomenna käynnis­ty­villä Sideways-festivaaleilla.

27-vuotias Leevi Ikäheimo valit­tiin keväällä mukaan Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Redesigner-kampanjan toiselle kaudelle 57 kovata­soisen hakijan joukosta. Redesigner-kampanjan tarkoi­tuk­sena on muistuttaa elämän pehmeäm­mästä puolesta, ja tänä vuonna haettiin suoja­vaa­tetta kylmää maailmaa vastaan.

Sellaisen Leevi toden totta suunnit­te­likin. Asuun kuuluu kevyt tuuli­takki, työvaat­teista inspi­raa­tiota saaneet farkut ja neule­toppi. Leevin valit­semat materi­aalit on rikas­tettu termok­ro­mi­sella paino­vä­rillä, joka reagoi ihon lämpö­ti­laan muutta­malla väriään

- Nykyinen globaali ilmapiiri on monille ahdis­tava. Uskon, että muoti tarjoaa välineen tuoda esiin kauneutta, toivoa ja lämpöä näinä haasta­vina aikoina. Projek­tis­sani keski­tyin konkreet­ti­sesti lämpöön ja mukavuu­teen, Leevi kertoo.

Asua pääsee ihaste­le­maan Sideways-festivaaleilla Pohjois-Karjalan omassa showroo­missa. Paikan päällä saattaa törmätä myös Redesigner-kampanjan tuoma­ris­toon: Sami Sykköön, Maria Veito­laan, Juha Vehmaan­pe­rään, Mikko Silven­noi­seen ja Minttu Vesalaan.

Positii­viset kohtaa­miset tärkeitä

Ensivil­kai­sulla Leevin suunnit­te­lema kokonai­suus voi vaikuttaa arkipäi­väi­seltä, mutta sen todel­linen viehätys paljastuu käyttäjän liikkuessa ja vuoro­vai­ku­tuk­sessa ympäris­tönsä kanssa.

- Tämä toimii myös vertaus­ku­vana. Tässä ajassa tarvi­taan enemmän aitoa kohtaa­mista, vuoro­vai­ku­tusta ja sympa­tiaa. Läsnäolo ja toisen huomioi­minen ovat tärkeä osa pohjois­kar­ja­lai­suutta ja sitä viestiä haluamme nyt tänä vuonna viedä Sideways-festivaaleille, kertoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen.

Viime vuonna maakun­ta­liitto palkkasi kolme nuorta vaate­suun­nit­te­lijaa luomaan kierto­ta­lous­tee­maisen asusteen tai vaatteen. Luomukset esitel­tiin Flow-festivaaleilla Pohjois-Karjalan showroo­missa, jossa vieraili peräti 21 000 ihmistä kolmen päivän aikana.

Leevi Ikäheimo on suunni­tellut esiin­ty­mis­vaat­teita mm. Kääri­jälle ja Erika Vikma­nille. Kansain­vä­li­sesti Ikäheimo on huomioitu esimer­kiksi Ranskassa, missä hän oli finalis­tina kansain­vä­li­sessä Hyères-suunnittelukilpailussa.

Lisätie­toja