Etätyö­pis­teet

Löydä uusi etätyö­pis­teesi Pohjois-Karjalasta!

Pohjois-Karjalasta löytyy kaikille avoimia ja maksut­tomia etätyö­pis­teitä Joensuun Tiede­puis­tolta, Rääkkylän kunnan­ta­lolta sekä Kontio­lahden ja Lehmon kirjastoista.

Kodin ulkopuo­linen etätyö­tila tarjoaa rauhal­liset puitteet, nopean verkko­yh­teyden ja hyvän ergono­mian työnteolle. Etätyö­tila tarjoaa vaihtoehdon toimisto- ja etätyölle kotona, kauempaa saapu­valle matkai­li­jalle tai vaikka kesämök­ki­läi­selle. Kaikki tilat ovat käyttä­jille maksut­tomia, kotipaik­ka­kun­nasta riippumatta.

Tutustu tiloihin ja varaa itsel­lesi laadu­kasta työaikaa!

Joensuu – Tiedepuisto

Joensuun kaupungin etätyö­pis­teen voi varata maksutta yksit­täi­siksi tunneiksi tai yksit­täi­siksi kokonai­siksi työpäi­viksi kerral­laan. Työpis­tettä voi käyttää 1 henkilö kerrallaan. 

Työti­lassa on ergono­miset työpis­teet, hiljaisen työsken­telyn tila, varat­ta­vissa maksuton kokous­huone, nopea langaton verkko, keittiön käyttö­mah­dol­li­suus, venyt­te­ly­piste, pieniä välipa­loja, kuten hedelmiä, kahvi­kone ja puhelinkoppi.

Rääkkylä – Kunnantalo

Etätyö­piste on aivan Rääkkylän keskustan tuntu­massa kunnan­ta­lolla osoit­teessa Kinnu­lantie 1, 82300 Rääkkylä. Auton voi jättää kunnan­talon parkki­pai­kalle ja myös lämmi­tys­tolp­pa­paik­koja on saata­villa. Etätyö­pis­teellä on käytet­tä­vissä tilava sähkö­työ­pöytä ja säädet­tävä toimis­to­tuoli. Kunnan­ta­lolla on ilmainen langaton 300M/100M nettiyhteys.

Etätyö­piste on mahdol­lista varata myös pidem­mäksi aikaa, esim. viikoksi tai kuukau­deksi kerrallaan.

Kontio­lahti – Kontio­lahden kirjasto ja Lehmon palvelukeskus

Kontio­lahden kirkon­kylän kirjaston etätyö­piste sijaitsee osoit­teessa Puutar­hatie 5. Etätyö­tila on katuta­sossa ja sinne kulje­taan kirjaston pääsi­sään­käynnin kautta. Tilassa on yksi varsi­nainen etätyö­piste: 1–2 henkilön ja noin kahden neliön kokoinen hiljainen tila. 

Lehmon etätyö­piste sijaitsee palve­lu­kes­kuksen tilassa osoit­teessa Kylmä­ojantie 49. Etätyö­tila on katuta­sossa ja sinne pääsee terveys­a­seman puoleisen sisään­käynnin (varau­los­käynti) kautta. Ulkosi­sään­käynti sijaitsee samalla seinus­talla, missä on kyltti “Terveys­a­sema, Sosiaa­li­pal­velut”. Ulkosi­sään­käynnin ovessa on kyltti, jossa lukee etätyö­tila. Tilassa on yksi varsi­nainen etätyö­piste, jonka kalus­tuk­sena on säädet­tävä työpöytä, työtuoli, kahvin­keitin ja mikroaaltouuni.

Lähellä kotia – säästää aikaa ja rahaa

Työmat­ka­lii­ken­teen vähen­tä­mi­seksi etätyö­pis­teiden verkostoa kehite­tään maakunnan alueella hyödyn­täen olemassa olevia tyhjiä tiloja ja kiinteis­töjä. Etätyö­pis­teiden verkoston pilottia kehite­tään yhdessä Joensuun, Kontio­lahden ja Rääkkylän kanssa.

Etätyö­pis­teen avulla halutaan mahdol­listaa työsken­tely lähellä kotia ja tätä kautta vähentää työmat­ka­lii­ken­teestä aiheu­tuvia kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä. Työsken­te­ly­ti­lojen perus­ta­minen on osa maakun­ta­liiton Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanketta. Hankkeessa tuetaan Pohjois-Karjalan Hinku-tavoitteen, eli 80 % päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teen, saavut­ta­mista edistä­mällä kunnissa tehtävää ilmas­to­työtä. Hankkeelle on myönnetty ympäris­tö­mi­nis­te­riön Alueet kuntien ilmas­to­työn tukena ‑rahoitus. Vuoden kestävän hankkeen kustan­nusarvio on 114 000 euroa, josta ympäris­tö­mi­nis­te­riön avustuksen osuus on 70 prosenttia.