2. vaihe­kaava

Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 2. vaihe (Energia ja maisemat) käynnis

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus päätti kokouk­ses­saan 22.5.2023 käynnistää Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaava 2040, 2. vaiheen (energia ja maisemat) laati­misen ja hyväksyi osallistumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman lausun­noille ja nähtä­ville. Uuden vaihe­maa­kun­ta­kaavan laati­minen on tullut ajankoh­tai­seksi erityi­sesti vihreän siirtymän edistä­misen ja energia­huollon omava­rai­suuden kasvat­ta­misen johdosta.  Osallistumis- ja arvioin­ti­suun­ni­telman (OAS) luonnos oli lausun­noilla ja nähtä­villä 24.5. – 30.6.2023 välisen ajan ja syksyllä on aloitettu kaava­luon­noksen valmis­te­lu­työt. Tavoit­teena on saada kaava­luonnos lausun­noille ja nähtä­ville kesällä 2024.

2. vaihe­maa­kun­ta­kaa­vassa käsitel­lään muun muassa maakunnan sähkön­siir­to­ver­kostoa, uusiu­tuvan energian (erityi­sesti tuuli­voima ja aurin­koe­nergia) tuotantoa ja niiden maankäy­töl­lisiä tarpeita sekä maisema-alueita ja pohja­ve­sia­lueita. Mineraa­li­po­ten­ti­aa­listen alueiden ja yhtenäisten metsä­peit­teisten alueiden käsit­telyä harki­taan maakun­ta­kaa­vassa. Tiedos­tet­tuja lisäsel­vi­tys­tar­peita on ainakin sähkön­siir­rossa, uusiu­tu­vassa energiassa tuulivoima- ja aurin­ko­puis­tojen osalta sekä maakun­nal­li­sesti arvok­kaiden maisema-alueiden päivi­tyk­sessä. Voimassa olevassa Pohjois-Karjalan kokonais­maa­kun­ta­kaa­vassa on jätetty voimaan vanhat tuuli­voi­ma­tuo­tannon alueet, jotka edellyt­tävät nyt läpikäy­mistä ja päivi­tystä.
  
Vaihe­kaavan tavoit­teena on vastata Pohjois-Karjalan maankäytön tulevien vuosien haastee­seen erityi­sesti puhtaan uusiu­tuvan energian tuotannon, käytön ja jakelun edistä­mi­seksi sekä maisema- ja pohja­ve­sia­lueiden saatta­mi­seksi ajan tasalle.

Lisätie­toja