Circwaste

Circwaste-hankkeen etene­minen

Tälle sivulle kootaan tieto Circwaste-hankkeen ajankoh­tai­sista asioista, hankkeessa aikaan­saadut materi­aalit, seminaa­riai­neistot sekä tiivis­telmät alueel­lisen yhteis­työ­ryhmän kokouksista.

Kierto­ta­louden tiekartta

Osana Circwaste-hanketta Pohjois-Karjalassa on laadittu alueel­linen kierto­ta­louden tiekartta. Sen painopis­teiksi on valittu raken­ta­misen jätteet sekä yhdys­kun­ta­jät­teiden synty­paik­ka­la­jit­telun edistä­minen.  Pohjois-Karjalan kierto­ta­louden tiekartta on päivi­tetty kesäkuussa 2021.

Selvi­tykset

Kotita­lous­jät­teet ja biojät­teen keräys

Lisätietoa kotita­lous­jät­teiden määrästä ja biojät­teen keräyk­sestä löytyy materiaalitkiertoon.fi verkkosivustolta.

Kestävät valinnat osaksi organi­saa­tion arkea

Osana Circwaste-hanketta ja valta­kun­nal­lisen jätesuun­ni­telman toimeen­panoa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tossa on selvi­tetty, kuinka syntyvän jätteen määrää ja haital­li­suutta voidaan vähentää maakun­ta­liiton omassa toiminnassa. 

Seminaa­rien aineistot