Ajankoh­taista

CLEAN-hanke jatkuu – tavoit­teena kääntää pande­mian vaiku­tukset positii­vi­seksi kehitykseksi

Interreg Europe ‑ohjelman osara­hoit­ta­massa CLEAN-hankkeessa tuetaan yhdeksän alueen pyrki­mystä vähähiilisyyteen.

Interreg Europe on jatkanut CLEAN-hanketta ajalla 1.9.2021–31.12.2022. Jatko­hank­keen tarkoi­tuk­sena on jakaa kokemuksia Covid-19-pandemian vaiku­tuk­sista hankea­lueiden energian­käyt­töön. Samalla jaetaan hyviä käytän­töjä viran­omais­toi­mista pande­mian aikana.

Tammi­kuussa 2017 alkaneessa CLEAN-hankkeessa on Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton lisäksi toimi­joita Irlan­nista, Ranskasta, Espan­jasta, Italiasta, Slove­niasta, Romaniasta, Kreikasta ja Ruotsista. Tavoit­teena on saavuttaa neljän prosentin parannus julkisten raken­nusten ja asuin­ta­lojen energiatehokkuudessa.

Hankkeen kumppanit ovat

  • Jakaneet tietoa hyvistä käytän­nöistä ja innova­tii­vi­sista ratkai­suista alueellaan. 
  • Kehit­tä­neet toimin­ta­suun­ni­telman energia­te­hok­kuuden paran­ta­mi­seksi alueellaan.
  • Tukeneet uusia projek­teja alueel­laan hankkeessa saatujen ideoiden pohjalta.

Lisätietoa hankkeesta alla olevien linkkien kautta.