Ajankoh­taista

Lahjoi­tus­hank­keella vahvis­te­taan kunta­oi­keuden osaamista Joensuussa

Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan kunnat ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto hakevat yliopiston Joensuun kampuk­selle entistä vahvempaa roolia kunta-asioiden ja kunta­oi­keuden tutki­muk­sessa ja kehit­tä­mi­sessä. Maanan­taina 24.1. kokoon­tunut maakun­ta­hal­litus päätti osallistua lahjoi­tus­hank­kee­seen, jolla mahdol­lis­te­taan kunta­oi­keuden tutki­mus­joh­tajan palkkaa­minen Joensuun kampuk­selle viideksi vuodeksi.

Maakun­ta­liiton osuus viisi­vuo­ti­sesta hankkeesta on 20 prosenttia eli 100 000 euroa. Rahoitus osoite­taan Pohjois-Karjalan tulevai­suus­ra­has­tosta. Itä-Suomen yliopisto ja oikeus­tie­teiden laitos ovat mukana 150 000 euron omara­hoi­tuso­suu­della. Pohjois-Karjalan kuntien rahoi­tuso­suus on yhteensä 150 000 euroa. Lisäksi hankkee­seen pyritään kerää­mään lahjoi­tuksia vähin­tään 100 000 euroa. Kerätystä rahoi­tuk­sesta laadi­taan lahjoi­tus­kirja yliopis­tolle. Myös Kunta­liitto ja Keva ovat ilmais­seet olevansa alusta­vasti kiinnos­tu­neita rahoittamisesta.

Toiminta käynnis­tyisi Joensuussa aikai­sin­taan syksyllä 2022. Kunta-alan ja kunta­oi­keuden osaaminen auttaisi niin Pohjois-Karjalan kuin muita Suomen kuntia. Voimak­kaassa murrok­sessa oleva kunta­sek­tori tarvitsee tukea mm. tuleviin hyvin­voin­tia­luei­siin sekä TE-palveluihin liittyen.

Maakunnan toimi­joiden tahtona on, että toiminta jatkuu Joensuussa myös lahjoi­tus­hank­keen päätyttyä.

Kunta-asioiden ja kunta­oi­keuden tutkimus on ollut perin­tei­sesti vahvaa Tampe­reen yliopis­tossa. Siellä tästä osa-alueesta kuitenkin luovu­taan, mikä avaa tilai­suuden Itä-Suomen yliopiston oikeus­tie­teiden laitokselle.

Saimaan alueesta leivo­taan Euroopan ruoka­mat­kailun pääkaupunki

Saimaan alueesta voi tulla vuonna 2024 Euroopan ruoka­mat­kailun pääkau­punki, sillä alue on saanut kutsun osallistua kilpai­luun European Region of Gastro­nomy ‑titte­listä.  Kyseessä on kansain­vä­li­sesti arvos­tettu tunnustus, jonka keskiössä on ruoka­mat­kailun lisäksi alueiden elinvoi­mai­suus sekä kansain­vä­linen yhteistyö ja näkyvyys.

Hakua ovat lähte­neet rahoit­ta­maan alkuvai­heessa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitot sekä neljä kaupunkia: Mikkeli, Lappeen­ranta, Savon­linna ja Joensuu. Yhteinen haku on jatkumoa yhteis­työlle, joka käynnistyi Saimaa-ilmiössä. Alusta­vasti puhutaan kuuden miljoonan euron hankekokonaisuudesta.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen European Region of Gastro­nomy ‑haun tilan­ne­kat­sauksen. Hallitus päätti osoittaa hakuvai­heen sekä koordi­naa­tio­hank­keiden omara­hoi­tuk­seksi yhteensä enintään 30 000 euroa vuosille 2022–2025.

Päätös statuksen myöntä­mi­sestä julkais­taan loppu­ke­sällä tai syksyllä 2022 Brysselissä.

Maakun­ta­hal­litus kävi kokouk­sessa myös keskus­telua Maakun­ta­kaava 2040:n ensim­mäisen vaiheen saamasta palaut­teesta. Vuoden­vaih­teessa lausun­to­kier­rok­selle ollee­seen kaavaeh­do­tuk­seen saatiin 30 lausuntoa. Turve­tuo­tan­toon liittyvät asiat saivat eniten palau­tetta – sekä myönteistä että kielteistä. Maakun­ta­hal­litus palaa asiaan seuraa­vassa kokouk­sessa, jolloin on tarkoitus hyväksyä vasti­neet lausuntoihin.

Maakun­ta­hal­litus kokoontuu seuraavan kerran 21.2.