NuvaPlus

NuvaPlus — Alueel­linen nuori­so­val­tuus­tojen toiminnan tukemis- ja kehittämishanke

NuvaPlus ‑hankkeen (1.9.2021–1.7.2022) tavoit­teena on tukea ja kehittää paikal­listen nuori­so­val­tuus­tojen toimintaa Pohjois-Karjalan alueella, samalla edistäen Pohjois-Karjalan maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston toimintaa.

Hanke pyrkii aluksi kartoit­ta­maan maakunnan alueella vaikut­ta­vien nuori­so­val­tuus­tojen toimin­tae­del­ly­tyksiä ja toimin­ta­mal­leja, jonka jälkeen vuorossa on kunta­koh­taisten toimin­ta­suun­ni­tel­mien laati­minen yhdessä paikal­listen nuori­so­val­tuus­to­toi­mi­joiden kanssa havait­tujen ongel­ma­koh­tien ja puutteiden korjaa­mi­seksi. Hanke edistää yhdessä nuori­so­val­tuus­tojen kanssa toimin­ta­suun­ni­tel­mien mukaisia toimia ja pyrkii näin paran­ta­maan kyseisten nuori­so­val­tuus­tojen asemaa ja edelly­tyksiä toimia.

Hanke myös myöntää jokai­selle kunnal­li­selle nuori­so­val­tuus­tolle ns. toimin­ta­tonnin (1 000 euroa), jonka avulla nuori­so­val­tuustot voivat järjestää halua­mansa kaltaista pienta­pah­tu­ma­toi­mintaa kuntansa alueella. Tämän ohessa hanke pyrkii myös edistä­mään maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston yhtey­den­pitoa maakunnan kuntiin, sekä edistä­mään sen järjes­tämää vaikuttamistoimintaa.

NuvaPlus-hanke tarjoaa kunnille ja niiden nuori­so­val­tuus­toille niin tukea, tietoa, kontak­teja, kuin myös koulu­tusta tarpeen näin vaatiessa. Hankkeen toimia sopeu­te­taan kunkin kunnan tarpeiden mukaiseksi.

Hanketta rahoit­tavat Itä-Suomen AVI ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tulevai­suus­ra­hasto. Yhteis­työssä hankkeen kanssa toimivat kaikki maakunnan kunnat, sekä maakun­nal­linen nuorisovaltuusto.