Ajankoh­taista

Sävel­tä­jä­mes­tari Otto Kotilaisen unohdettu Koski­veik­kojen laulu julkaistiin

Joensuun ortodok­sinen mieskuoro ry (JOMK) on julkaissut Heinävettä!-EP-levyn, jonka kolmella mieskuo­ro­lau­lulla on kulttuu­rinen yhteys Heinä­veden kuntaan ja sen Palokin koskiin. 

Mielen­kiin­toisin 19.1. julkaistun EP:n lauluista on Otto Kotilaisen sävel­tämä Koski­veik­kojen laulu 1920-luvulta. Sitä ei ole tallen­nettu aiemmin. Laulun mieskuo­ro­so­vi­tuksen nuotinnos on julkaistu vuonna 1925 Metsästys ja kalastus ‑lehden ensim­mäi­sessä numerossa.

Muut julkaistut laulut edustavat pitkää ortodok­sista laulu­pe­rin­nettä ja liittyvät Valamon ja Lintulan luosta­reihin. Laulut ovat Kiittäkää Herran nimeä ja Oi ihmeel­linen saari, Valamo.

Heinä­ve­dellä syntynyt Otto Kotilainen (5.2.1868–9.8.1936) sävelsi lukuisia kansan rakas­tamia lauluja, joista tunne­tuim­piin kuuluvat Varpunen joulu­aa­muna ja Kun joulu on. Hänet tunnet­tiin kovana kalamie­henä, jonka harrastus kuului myös sävellyksissä.

- Laulujen äänitys on kunnia­no­soitus Palokille, Heinä­veden ortodok­si­selle perin­teelle ja terve­tu­lo­toi­votus vuosi sitten Pohjois-Karjalaan liitty­neelle Heinä­veden kunnalle, kertoo kuoron musii­kil­linen johtaja Ella Kinnunen.

EP on kuulta­vissa useilla sähköi­silla alustoilla, kuten Spotify ja YouTube. Koski­veik­kojen laulu julkais­taan myös Palokin koskien histo­riaa taustoit­ta­valla verkko­si­vus­tolla, josta vastaavat Jonne Posti ja Mikko Sopanen.

- Koski­veik­kojen laulun taltiointi on merkit­tävä kulttuu­ri­teko, sillä Heinä­ve­dellä vaali­taan edelleen Otto Kotilaisen muistoa. Se tukee myös osaltaan tavoi­tet­tamme palauttaa Palokin kosket ennal­leen, Heinä­veden kunnan matkai­lusih­teeri Leena Vlasoff

Äänitys­hank­keen kokonais­kus­tan­nukset olivat noin 2 300 euroa. Rahoi­tusta myönsivät Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto (70 %) ja Valamo-Säätiö (30 %).

- Rahoit­ta­jille suuri kiitos tämän pienen, mutta kuorolle merkit­tävän ponnis­tuksen läpivie­mi­seen. Korona on paitsi rajoit­tanut kuorojen toimintaa myös tehnyt erittäin vaikeaksi kuoro­toi­minnan rahoit­ta­misen konsert­ti­tuo­toilla. Tämä hanke merkitsi meille toiminnan herät­tä­mistä korona­hor­rok­sesta, kuoron puheen­joh­taja Juha-Pekka Vartiainen

JOMK oli pitkään Suomen ainoa ortodok­sinen mieskuoro.

- Nyt meillä on ilo toivottaa terve­tul­leeksi Suomen kuoro­kar­talle toinen ortodok­sinen mieskuoro, Uspenskin katedraalin mieskuoro ry. Katso­taan, saisiko Joensuun ja Helsingin välille raken­nettua soivan linkin, Vartiainen kertoo.