Tekninen tuki

Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tekninen tuki

– EAKR Pohjois-Karjala

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ‑ohjelman tehok­kaan toimeen­panon Pohjois-Karjalassa. Teknisen tuen käytön keskei­senä tulok­sena on ohjel­ma­työn laadun, ohjelman toimeen­panon, neuvonnan, tiedo­tuksen, seurannan ja hallinnon koordi­naa­tion tehos­tu­minen. Teknistä tukea käyte­tään toimiin, jotka liittyvät toimen­pi­deoh­jelman valmis­te­luun, hallin­noin­tiin, seuran­taan, arvioin­tiin, tiedo­tuk­seen ja valvon­taan sekä toimiin, joilla paran­ne­taan rahas­tojen täytän­töön­panoa koskevia valmiuksia.

Lisätie­toja