Agrores-toimijoita ryhmäkuvassa Joensuussa.

AgroRES-kumppanit tutus­tuivat pohjois­kar­ja­lai­siin uusiu­tuvan energian ratkaisuihin

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto isännöi AgroRES-projektin hanke­vie­railua Pohjois-Karjalassa 30.11.–1.12.2021. Vierailun tavoit­teena oli tekninen tiedon­vaihto maata­louden ja maaseudun uusiu­tu­vaan energiaan liittyen tutus­tu­malla pohjois­kar­ja­lai­siin kohtei­siin. Vierai­lulle osallistui AgroRES-hankkeen partnerit ja sidos­ryhmiä Iso-Britanniasta, Espan­jasta, Italiasta, Irlan­nista, Puolasta, Romaniasta ja Suomesta.

Interreg Europe ‑rahoit­teinen AgroRES-hanke edistää uusiu­tuvan energian käyttöä maata­lou­dessa ja maaseudulla.

Vierailun kohteina olivat Enon energiao­suus­kunta, BioKymppi, Sirkkalan energia­puisto, Motti­Mikko ja Koivikon Kartano. Lisäksi tutus­tut­tiin maakun­nal­li­seen BlackGreen-hankkeeseen ja Pohjois-Karjalan ilmasto‑, energia- ja biotaloustyöhön.

Enon energiao­suus­kunta kuuluu ensim­mäi­siin suoma­lai­siin energiao­suus­kun­tiin, joissa kauko­lämpöä tuote­taan metsä­hak­keella. Lisäksi osuus­kun­nassa hyödyn­ne­tään aurin­koe­ner­giaa. Myös pilkey­ritys Motti­Mi­kossa hyödyn­ne­tään aurin­koe­ner­giaa. BioKymppi puoles­taan jalostaa erilai­sista orgaa­ni­sista jätteistä sähköä, lämpöä ja lannoit­teita Kiteellä kuuluen alan pionee­reihin Itä-Suomessa.

Kiteellä sijaitsee myös Koivikon Kartanon luomu­mai­to­tila, jossa inves­toi­daan uusiu­tu­vaan energiaan. Sirkkalan energia­puisto on Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimus‑, kehitys- ja oppimi­sym­pä­ristö uusiu­tuvan energian tekno­lo­gioille ja niiden sovel­let­ta­vuu­delle. Black Green ‑hanke edistää biohii­leen liittyvää liike­toi­mintaa Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto esitteli vieraille maakunnan ilmasto- energia- ja biota­lous­työtä, jonka tavoit­teena on hillitä ilmas­ton­muu­tosta ja tarjota sopeu­tu­mis­kei­noja muutokseen.

- Vierailu mahdol­listi myös pohjois­kar­ja­laisten sidos­ryh­mien verkos­tojen luomisen muihin euroop­pa­lai­siin sidos­ryh­miin. AgroRES-hankkeessa tehdyn tiedon­vaihdon tavoit­teena on oppia toisilta euroop­pa­lai­silta alueilta oman alueen uusiu­tuvan energian kehit­tä­mi­seksi maata­lou­dessa ja maaseu­dulla, kertoi hankkeen Pohjois-Karjalan projek­ti­pääl­likkö Tanja Kähkönen.

Tiedote julkaistu 31.1.2022.

Lisätie­toja