Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton huhti­kuussa avaamat Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ensim­mäiset haut saivat hanke­toi­mijat liikkeelle. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla reippaasti yli jaossa olevan rahoi­tuksen. Kilpailu oli kovaa erityi­sesti JTF-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa. Sunnun­taina 4.6. päätty­neellä ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin haettiin JTF-tukea yli 15,4 miljoonaa euroa, kun maakun­ta­liiton hakuun varaama tuki […]


Kategoriat
Tiedote

Nelivuo­tinen AgroRES-hanke lähenee maaliviivaa

Nelivuo­tinen AgroRES-hanke lähenee maali­viivaa AgroRES-hankkeessa on edistetty maata­louden uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­mistä ja vaihdettu hyviä käytän­töjä seitsemän EU-maan maakun­tien välillä elokuusta 2019 alkaen. Pohjois-Karjalan AgroRES-asiantuntijaryhmä kokoontui 12.5. käymään läpi hankkeen tuloksia, terveisiä Roomassa pidetystä aluei­den­vä­li­sestä päätös­kon­fe­rens­sista sekä kuulu­misia uusiu­tuvan energian alalta omasta maakun­nasta. Jokai­selle partne­ria­lu­eelle on laadittu kunkin tarpeista lähtien oma alueel­linen toimin­taoh­jelma. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton AgroRES-toimintaohjelman […]


Kategoriat
Tiedote

AgroRES-hankkeessa kehite­tään uusiu­tuvan energian projek­tien rahoi­tusta maaseudulla

AgroRES-hankkeessa kehite­tään uusiu­tuvan energian projek­tien rahoi­tusta maaseu­dulla Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on ollut mukana AgroRES-hankkeessa vuodesta 2019. Hankkeessa ediste­tään uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­mistä maata­lou­dessa ja maaseu­dulla Pohjois-Karjalassa. Hankkeen kumppa­nia­lueet sijait­sevat Espan­jassa, Puolassa, Iso-Britanniassa, Romaniassa, Italiassa ja Irlan­nissa. Hankkeen kolmen ensim­mäistä vuotta ovat pitäneet sisäl­lään alueiden välistä oppimista, asian­tun­te­muksen vaihtoa ja opitun tiedon jakamista omilla alueilla. Kukin AgroRES-hankepartneri on […]


Kategoriat
Tiedote

AgroRES-kumppanit tutus­tuivat pohjois­kar­ja­lai­siin uusiu­tuvan energian ratkaisuihin

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto isännöi AgroRES-projektin hanke­vie­railua Pohjois-Karjalassa 30.11.–1.12.2021. Vierailun tavoit­teena oli tekninen tiedon­vaihto maata­louden ja maaseudun uusiu­tu­vaan energiaan liittyen tutus­tu­malla pohjois­kar­ja­lai­siin kohtei­siin. Vierai­lulle osallistui AgroRES-hankkeen partnerit ja sidos­ryhmiä Iso-Britanniasta, Espan­jasta, Italiasta, Irlan­nista, Puolasta, Romaniasta ja Suomesta. Interreg Europe ‑rahoit­teinen AgroRES-hanke edistää uusiu­tuvan energian käyttöä maata­lou­dessa ja maaseu­dulla. Vierailun kohteina olivat Enon energiao­suus­kunta, BioKymppi, Sirkkalan energia­puisto, MottiMikko […]