Ryhmäkuva Hokkaidon metsäkonemessuilta 2021.

Suomen ja Japanin yhteistyö metsä­asioissa edistyy koronan salli­missa rajoissa

Pohjois-Karjalan, Naganon prefek­tuurin ja Inan kaupungin johtajat tapasivat toisen kerran 9.2.2022. Etäyh­tey­dellä toteu­tetun johta­jien tapaa­misen tavoit­teena oli käydä läpi alueiden välisen metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn edisty­mistä. Johta­jina alueita edustivat Pohjois-Karjalan maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, Naganon prefek­tuurin metsä­ta­lous­osaston johtaja Eiji Ide ja Inan kaupungin johtaja Takashi Shiro­tori. Puheissa käytiin läpi jo olemassa olevaa yhteis­työtä sekä keskus­tel­tiin tulevasta yhteistyöstä.

Alueet allekir­joit­tivat metsä­bio­ta­loutta koskevan yhteis­työ­ai­e­so­pi­muksen lokakuussa 2019. Tapaa­mi­sessa todet­tiin, että yhteis­työtä on saatu edistettyä merkit­tä­västi korona­pan­de­miasta huoli­matta. Edisty­mistä on tapah­tunut kaikissa ensim­mäi­sessä johta­jien tapaa­mi­sessa sovituissa yhteis­työn askeleissa: vierai­luiden järjes­tä­minen molem­piin suuntiin, yhteisten teema­ti­lai­suuk­sien järjes­tä­minen tiedon ja kokemusten vaihdon edistä­mi­seksi, alueiden välinen koulutus- ja tutki­musyh­teistyö sekä yritysten välisen yhteis­työn edistä­minen, säännöl­listen opera­tii­visen tason yhteis­työ­pa­la­ve­reiden järjes­tä­minen ja johto­tason kokousten järjes­tä­minen yhteis­työn vahvistamiseksi.

Vuonna 2021 yhteistyö tapahtui etänä. Pohjois-Karjala kutsui Naganon prefek­tuurin edustajan osallis­tu­maan Koli Forumiin ja Pohjois-Karjalan edustusta oli puhujana Naganon metsä­osaston järjes­tä­mässä Wood Change – Future Wood Utiliza­tion Seminar ‑webinaa­rissa, joka on osa kansal­lista Japan Green Project ‑aloitetta. Naganon prefek­tuuri ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto osallis­tuivat yhdessä EU-Japani-yhteistyön hyviä käytän­töjä esitte­le­vään webinaa­riin, jonka järjes­tä­jinä olivat EU-Japani-yhteistyötä edistävät EU-Japan Regional Coope­ra­tion Helpdesk ja EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.

Eno Schoolnet ry järjestää yhteis­työssä Naganon prefek­tuurin ympäris­tö­osaston ja pohjois­kar­ja­laisten koulu­tus­toi­mi­joiden (Karelia, UEF, Riveria) kanssa Zero Carbon ‑konfe­renssin 22.2.–25.2.2022. Myös koulujen välistä yhteis­työtä on virinnyt Inan kaupungin ja Pohjois-Karjalan välillä.

Molem­min­puo­liset vierailut toteu­te­taan mahdol­li­simman pian korona­ti­lan­teen salliessa. Toiveissa on, että vuoden 2022 aikana päästäi­siin vierai­le­maan alueilla molemmin puolin. Uudeksi yhteis­työn merkiksi on sovittu ”ystävyyden metsän” perus­ta­minen molem­milla alueille vierai­luiden yhteydessä.

Digitaa­lista metsä­ta­louden osaamista

Johta­jien tapaa­misen jälkeen tutus­tut­tiin digitaa­lisen metsä­ta­louden osaami­seen Pohjois-Karjalassa ja Naganon prefek­tuu­rissa. Joensuu­laista Arbonaut Oy:tä edustava Business Developer Ryo Hibiya ja toimi­tus­joh­taja Yuki Takenaka nagano­lai­sesta PreFore Ltd:tä kertoivat yritysten välisestä yhteis­työs­tään metsä­tie­tojen hallin­taan liitty­västä ForPas-hankkeesta, jonka tavoit­teena on rakentaa helppo­käyt­töinen metsä­tie­to­jär­jes­telmä Japanissa käytettäväksi.

Metsä­tie­to­pääl­likkö Jussi Lappa­lainen Suomen metsä­kes­kuk­sesta kertoi suoma­lai­sesta metsäin­ven­toin­nista ja siinä käytet­tä­vistä teknologioista.

Pohjois­kar­ja­laiset koulu­tusalan organi­saa­tiot, Karelia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Riveria, esitte­livät ammat­ti­kor­kea­koulun lehtorin Kaija Saramäen johdolla metsä­alan koulu­tusta ja esittivät toiveita koulu­tusa­lalla tehtä­vään yhteistyöhön.

Naganon prefek­tuurin alaisen Metsä­ta­lous­kes­kuksen johtaja Makoto Imai esitteli keskuksen tutki­musta ja tekno­lo­gian kehittämistoimintaa.

- Johta­jien välinen etäta­paa­minen ja digitaa­lisen metsä­ta­louden seminaari on todettu yhdeksi toimi­vaksi keinoksi edistää ja ylläpitää kansain­vä­listä yhteis­työtä Naganon prefek­tuurin ja Inan kaupungin kanssa korona­ra­joi­tusten aiheut­taessa matkus­ta­mi­seen rajoi­tuksia. Korona­ti­lan­teen salliessa japani­laiset toivo­te­taan terve­tul­leiksi maakun­taan ja toiveissa on päästä paikan päälle myös Japaniin vuoden 2022 aikana, kertoi maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen.

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hanke edistää suoma­lais­ja­pa­ni­laista yhteis­työtä. Pohjois-Karjalan, Naganon prefek­tuurin ja Inan kaupungin välisen yhteis­työn edistä­misen lisäksi hankkeessa on toteu­tettu laajem­paakin yhteis­työn edistä­mistä mm. pohjois­kar­ja­laisten metsä­bio­ta­lous­toi­mi­joiden Hokkaidon metsä­ko­ne­mes­suille osallis­tu­misen ja hankkee­seen osallis­tu­vien toimi­joiden Japaniin suunnatun webinaa­rie­sit­täy­ty­misen kautta.

Hanketta toteut­tavat Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy (pääto­teut­taja), Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria ja Business Joensuu Oy. Hankkeen asian­tun­ti­ja­jä­se­ninä toimivat Suomen Metsä­keskus (Pohjois-Karjala) ja Pohjois-Karjalan Ely-keskus/Team Finland –verkostot. Hankkee­seen osallistuu lisäksi 11 paikal­lista yritystä ja organi­saa­tiota: BCon Oy, PenTen Oy, Metsä­pal­velu Turunen Oy, BioAca­demy Finland Oy, Tmi H. Lappa­lainen (Enon Höyläämö, Plast­hill Oy, Waratah, Kesla Oyj, Oy Arbonaut Ltd., Kidex Oy ja ENO Schoolnet ry.

Hanketta rahoit­tavat Euroopan alueke­hi­tys­ra­hasto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Lisätie­toja