Kategoriat
Tiedote

Pohjois­kar­ja­laista metsä­osaa­mista Kanadaan

Pohjois­kar­ja­laista metsä­osaa­mista Kanadaan Pohjois-Karjala hakee aktii­vi­sesti yhteis­työ­kump­pa­neita eri puolilta maailmaa metsä­bio­ta­louden saralla. Tuoreim­pana kohteena on Pohjois-Amerikka. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi aieso­pi­muksen kanada­laisen Quesnelin kaupungin kanssa. Sopimuk­sessa Pohjois-Karjalan ja Quesnelin yhteis­työhön sisäl­tyvät kestävä metsän­hoito, tutkimus ja innovaa­tiot, metsä­teol­li­suuden tekno­logia ja siihen liittyvät ratkaisut sekä alan koulutus ja työvoiman kehit­tä­minen. Tavoit­teiden saavut­ta­mista voidaan edistää mm. hankkeiden avulla. Pohjois-Karjalassa […]


Kategoriat
Tiedote

Metsä­ta­louden murros haastaa Suomen – metsän­käyttöä on monipuolistettava

Metsä­ta­louden murros haastaa Suomen – metsän­käyttöä on monipuo­lis­tet­tava Joensuussa 8. ja 9. syyskuuta pidet­tävän Silva-metsänäyttelyn yhtenä teemana on puun uudet innovaa­tiot ja luonnon­tuot­teiden kasvava kysyntä. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on juuri julkaissut verkko­si­vuil­laan tutkittua tietoa ilmas­to­kes­tä­västä metsän­hoi­dosta. Selvi­tyk­sessä kerro­taan myös hiili­nie­luista ja ‑varas­toista ja niiden merki­tyk­sestä kestä­vässä metsä­ta­lou­dessa. Ilmas­to­ta­voit­teet, metsien monimuo­toi­suuden turvaa­minen, ilmas­ton­muu­toksen vaikutus metsiin ja uuden […]


Kategoriat
Tiedote

Uusi lehti kääntynyt Pohjois-Karjalan ja Japanin metsäbiotalousyhteistyössä

Uusi lehti kääntynyt Pohjois-Karjalan ja Japanin metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työssä Pohjois­kar­ja­lainen metsä­bio­ta­lous­asian­tun­ti­juus oli näkyvästi esillä Tokiossa 14.9.–16.9. järjes­te­tyillä Forestrise-metsämessuilla. Maakunnan toimi­joilla oli oma messu­piste ja he järjes­tivät seminaa­rie­si­tyksiä. Kyseessä oli kolmas verkos­toi­tu­mis­matka Japaniin Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hankkeen järjes­tä­mänä. Messu­pis­teellä olivat näkyvillä kaikki hankkee­seen osallis­tuvat organi­saa­tiot ja yritykset. — Meidän metsä­bio­ta­lous­osaa­minen herätti laajasti kiinnos­tusta. Jaoimme […]


Kategoriat
Blogi

Itä- ja Pohjois-Suomen metsä­työ­ryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan

Itä- ja Pohjois-Suomen metsä­työ­ryhmä välittää alueiden viestiä EU:n suuntaan Elämme murros­vai­hetta Euroo­passa. Ilmas­ton­muu­toksen lisäksi EU:ta koettelee korona­pan­demia ja siitä seuran­neet tavaroiden kulje­tuson­gelmat, sekä Venäjän hyökkäys Ukrai­naan ja sen ruokkima energia­kriisi. Vuonna 2019 Euroopan komissio reagoi ilmas­ton­muu­toksen torjun­taan julkai­se­malla Vihreän kehityksen ohjelman, joka on strategia EU:n ilmas­to­neut­raa­liuden saavut­ta­mi­seksi vuoteen 2050 mennessä. Viimeisten kolmen vuoden aikana on […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan metsä­osaa­minen huomioi­tiin Japanin pääuutisissa

Pohjois-Karjalan metsä­osaa­minen huomioi­tiin Japanin pääuu­ti­sissa Mitkä kaksi Suomen delegaa­tiota ovat päässeet Japanin pääuu­ti­siin (NHK) viimeisen parin vuoden aikana? Päämi­nis­teri Sanna Marinin ja Pohjois-Karjalan Japani-hankkeen delegaa­tiot. Keski­viik­kona 8.6. lähetetty uutinen käsit­telee maakun­ta­joh­taja Markus Hirvosen johtaman delegaa­tion ja Naganon prefek­tuurin kuver­nöörin Shuichi Aben tapaa­mista. Pohjois-Karjalan edustajat olivat Japanissa kaksi viikkoa edistä­mässä yhteis­työtä metsä­ta­lou­dessa ja metsien käytössä. Pohjoiskarjalaiset […]


Kategoriat
Tiedote

Metsä­päivä pohjois­kar­ja­laisin voimin Hokkaidon Suomi-viikolla

Metsä­päivä pohjois­kar­ja­laisin voimin Hokkaidon Suomi-viikolla Japanin Hokkai­dossa järjes­te­tään Finland Week ‑teema­ta­pah­tuma 28.5.–3.6.2022. Teema­vii­kolla, 1. kesäkuuta, pidetään myös Forestry Day ‑metsä­päivä, jonka järjes­tä­mi­sestä vastaa Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hanke. Päivän järjes­te­lyissä ovat mukana ovat myös Team Finland Japanin toimijat eli Suomen Japanin suurlä­he­tystö ja Business Finland Tokion edustusto. Forestry Day ‑metsä­päivä järjes­te­tään osana […]


Kategoriat
Tiedote

Nuoret aktii­vi­sina ilmas­to­toi­mi­joina Zero carbon confe­rence for students ‑konfe­rens­sissa

Nuoret aktii­vi­sina ilmas­to­toi­mi­joina Zero carbon confe­rence for students ‑konfe­rens­sissa Kansain­vä­linen Zero carbon confe­rence for students ‑konfe­renssi kokosi opiske­li­joita ja opettajia yhteen. Karelia-ammattikorkeakoulu, Japanin Naganon aluehal­linnon ympäris­tö­osasto, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria sekä ENO Schoolnet ry (ENO-verkkokoulu) järjes­tivät kansain­vä­lisen Zero carbon confe­rence for students ‑ilmasto- ja ympäris­tö­kon­fe­renssin 22.–25.2.2022. Konfe­renssi jakautui päivä­koh­tai­siin teemoihin: ilmas­ton­muutos, kierto­ta­lous, mikro­muovit ja […]


Kategoriat
Tiedote

Suomen ja Japanin yhteistyö metsä­asioissa edistyy koronan salli­missa rajoissa

Pohjois-Karjalan, Naganon prefek­tuurin ja Inan kaupungin johtajat tapasivat toisen kerran 9.2.2022. Etäyh­tey­dellä toteu­tetun johta­jien tapaa­misen tavoit­teena oli käydä läpi alueiden välisen metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn edisty­mistä. Johta­jina alueita edustivat Pohjois-Karjalan maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, Naganon prefek­tuurin metsä­ta­lous­osaston johtaja Eiji Ide ja Inan kaupungin johtaja Takashi Shiro­tori. Puheissa käytiin läpi jo olemassa olevaa yhteis­työtä sekä keskus­tel­tiin tulevasta yhteis­työstä. Alueet allekir­joit­tivat metsä­bio­ta­loutta koskevan yhteis­työ­ai­e­so­pi­muksen lokakuussa […]