Lokikiparvi lehahtaa lentoo satama-alueella.

Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman varsi­nainen haku lähestyy

Uuden Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman ensim­mäinen varsi­nainen haku on tarkoitus toteuttaa 17.3.–20.6.2022.

Vuosien 2021–2027 Interreg NPA-yhteistyöohjelma on raken­nettu aikai­sem­pien ohjel­mien hyvien kokemusten pohjalta. Ohjelma-alue on nyt hieman supis­tunut niin, että Pohjois-Irlanti ja Skotlanti eivät enää kuulu varsi­nai­seen ohjelma-alueeseen. Norjankin ohjelma-alue muuttui niin, että mukana ovat kaksi pohjoi­sinta maakuntaa, Nordland ja Troms-Finnmark.

Sen sijaan Irlan­nista ohjel­maan tuli mukaan uusia alueita.

Ensim­mäinen varsi­nainen hakukierros

Jotta uusi NPA-ohjelma saadaan nopeasti käyntiin, seuran­ta­ko­mitea kannustaa nyt yhteis­työ­hank­keita suunnit­te­levia kehit­te­le­mään ideoi­taan, etsimään sopivia hanke­kump­pa­neita ja kartoit­ta­maan käytet­tä­vissä olevia vastin­ra­hoi­tus­läh­teitä eri maissa. Seuran­ta­ko­mitea vahvistaa lopul­liset hakuehdot (Terms of Reference) juuri ennen haun viral­lista avautu­mista, mutta ehtojen luonnok­seen voit tutustua jo nyt.

Rahoi­tusta voi hakea uuden ohjelman seuraa­valle kahdelle toimin­ta­lin­jalle ja niiden eritystavoitteisiin. 

Toimin­ta­linja 1: vahvis­te­taan muuntau­tu­mis­ky­kyisten ja houkut­te­le­vien NPA-yhteisöjen innovaatiokapasiteettia,

Toimin­ta­linja 2: vahvis­te­taan NPA-yhteisöjen kykyä sopeutua ilmas­ton­muu­toksen vaiku­tuk­siin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys.

Varsi­nai­sista hankkeista odote­taan syntyvän konkreet­tisia ja kestäviä tuloksia, joilla on myönteinen vaikutus hankkeen kohde­ryh­miin ohjelma-alueella. Ohjelman tavoit­teista ja tulosten mitta­reista saat tarkempia tietoja ohjelman verkko­si­vuilta. Myös hakueh­tojen luonnos ja ohjelman asiakirja löytyvät ohjelman verkko­si­vuilta. Linkki verkko­si­vuille tämän tiedot­teen lopussa.

Tukea tarjolla hankkeiden kehittelyyn

Ohjelma järjestää online-tilaisuudet hankkeita suunnit­te­le­vien tueksi 17. maalis­kuuta ja 11. touko­kuuta 2022. Näiden lisäksi suunnit­teilla on NPA-toimijoille tarkoi­tettu verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suus 19. touko­kuuta ohjelman sihtee­ris­tössä Kööpenhaminassa.

Tilai­suuk­sista julkais­taan myöhemmin tarkempia tietoja ohjelman kotisivulla.

Lisätiedot: Paula Mikkola, NPA-ohjelman Suomen kansal­linen kontakt, [email protected], Chris­topher Parker, NPA-ohjelmasihteeristö, [email protected]

Lisätie­toja